Hospitalsenhed Midt har fire etablerede forskningsmiljøer med spydspidsstatus, hvor der arbej­des for etablering af universitetsklinikker eller anden videnskabelig tilknytning til Aarhus Uni­versitet. Det ene af disse er hurtig diagnostik og behandling, som bl.a. er forankret i Diag­nos­tisk Center, der ifølge Akutplanen og Hospitalsplanen i Region Midt­jylland har spydspidsfunk­tion inden for elektive (planlagte) og subakutte funktioner.

Fokusområderne for Diagnostisk Center er:

a) Omstilling af stationær akut aktivitet til ambulant subakut/elektiv aktivitet for akutte medicinske patien­ter,

b) Hurtig og effektiv udredning af okkult cancer,

c) Udvikling af en spydspidsfunktion inden for elektiv og subakut dagsmedicin,

d) Håndtering af patienter med kroniske medicinske sygdomme

Forskningsindsatsen skal understøtte excellente patientforløb gennem hurtig diag­nostik og behandling.

Diagnostisk Center satser på optimering af de organisatoriske, faglige og patient­oplevede aspek­ter af behandlingen. En forudsætning for, at dette kan lykkes, er effektiv adgang til hurtig tværfaglig vurdering og avanceret billediagnostik.

Reumatologien i den vestlige del af Region Midtjylland er samlet i Diagnostisk Center i Silkeborg. Diag­­­nostisk Center er derfor et naturligt center for forskning i medicinske inflammatoriske sygdomme (inflammatoriske lidelser er f.eks. leddegigt). Et særligt satsningsområde er tidlig diagnostik af inflammatoriske sygdomme med tilhørende komorbiditet (patient med flere sygdomme udover primær sygdom), hvilket bl.a. sker i Tidlig Artrit Klinik. En forudsætning for tidlig diagnostik af in­flam­­­matoriske lidelser er anvendelse af avancerede billeddiagnostiske metoder samt teknikker, der primært retter sig mod immunforsvarets funktioner. Inden for idrætsmedicin tilbydes ligeledes udredning og behandling.

Til alle disse kliniske udrednings- og behandlingstilbud er der knyttet tværfaglige forsk­nings­projekter, der kobler til klinik og patientoplevelse. Forskningsprojekterne belyser komorbiditet, forhold omkring sygdomsprocessen ved hjælp af avanceret bil­led­diag­no­stik (ultralyd, CT og MR-scanning), samt teknikker, der primært retter sig mod immunsystemets funktioner. Der er bredt nationalt og internationalt samarbejde omkring disse projekter. Der stiles mod etablering af et forskningsprofessorat inden for området.

I Center for Bevægeapparatlidelser forskes der i samarbejde med Center for Folkesundhed, Aarhus Universitet, bl.a. i reumatologi, som også involverer samarbejde med en række udenlandske forskere. I Medicinsk og Kirurgisk Rygcenter forskes tværfagligt i emneområdet ryglidelser.

Diagnostisk Centers reumatologer samarbejder ofte med Center for Planlagt Kirurgi ift. forskning inden for skulder-, knæ- og hoftekirurgi. Den tværfaglige og tværsektorielle indsats er gennemgående for en stor del af Diagnostisk Centers aktiviteter og spiller derfor også en stor rolle i forskningsindsatsen.

Aktuelt er der tilknyttet 11 phd-studier til Diagnostisk Center. Diagnostisk Center har i peri­oden 2006-2011 haft over 50 publikationer i peer-reviewede internationale videnskabelige tidsskrifter.