VCR varetager højt specialiseret funktion for behandling og rehabilitering samt livslang kontrol af patienter med en ikke progredierende rygmarvsskade såvel som følge af traumer som efter spinalstenose, diskusprolaps, spondylit og transversel myelit. Disse patienter modtages uanset deres alder. Patienter med myelomeningocele (medfødt rygmarvsbrok) modtages efter 16-18-års alderen eller efter individuel vurdering.

Patienter med rygmarvsskade på baggrund af tumores kan modtages efter en individuel vurdering. Til patienter med usikker prognose er der udviklet et 4-6 ugers kort rehabiliteringsophold. 

Afgrænsningsmæssigt drejer det sig om patienter med en rygmarvsskade med multifacetterede udfald dvs., lammelser/spasticitet, føleudfald samt påvirkning af blære-, tarm og seksual-funktion med behov for koordineret vurdering, behandling og opfølgning i flere specialer. Hvis der kun er påvirkning af den motoriske funktion, skal der være en væsentlig indskrænkning af gang- eller hånd/arm funktion.

VCR modtager patienter til indlæggelse med kendt rygmarvsskade til kortere rehabiliteringsophold både i afdelingen og på patienthotellet, hvor specifikke funktioner opøves.

Herudover indlægges patienter til mobilisering efter plastikkirurgiske tryksårsoperationer, urinvejs- , hånd- og andre neurokirurgiske operationer.

To patienter indlægges ugentligt til en 3 dags indlæggelse som led i den livslange opfølgning.

Til patienter med usikker prognose er udviklet et 4-6 ugers kort rehabiliteringsophold. 

Visitation af patienter:
Visitationen af de indkommende henvisninger foregår hver tirsdag morgen kl. 08.30 med tværfaglig deltagelse af overlæge, afdelings- og hotelsygeplejerske, fysio- og ergoterapeut og sekretær.
Afdelingen har højt specialiseret funktion for patienter med følger efter rygmarvsskade.
Som hovedregel modtages alle patienter inkl. børn fra Vestdanmark (Region Syd, Region Midt og Region Nord) med følger efter rygmarvsskade både traumatisk betinget og sygdomsbetinget.

Patienter med anden betydende komorbiditet skal være afklaret og velbehandlet inden ophold.
Patienter, der har haft ophold på intensivt afsnit kan modtages, når patienten ikke længere har behov for intensiv overvågning og pleje, samt tilstanden er stabil.
Patienter med behov for respiratorbehandling kan modtages, når de er udstyret med hjemmerespirator.
Patienter med rygmarvsskade på baggrund af malign sygdom kan efter vurdering modtages til et fokuseret træningsophold i 4 uger efter særlige retningslinjer.

Som hovedregel modtages ikke:

  • Patienter med rygmarvsskade på baggrund af progredierende neurologiske sygdomme
  • Patienter som vurderes ikke aktivt at kunne medvirke til og få det fulde udbytte af afdelingens intensive, højt specialiserede og tværfaglige rehabiliteringstilbud
  • Patienter med inkomplet rygmarvsskade med få neurologiske udfald og normal afføringsmønster samt normal blærefunktion (normal urodynamisk, ultralydsskanning af blære og nyrer, cystatin C samt residualurin under 50 ml)
  • Patienter med svære følger efter polyradiculit, der jvf. specialplanen i neurologi skal henvises til Hammel Neurocenter
  • Patienter med svækket almentilstand

Ved utilstrækkelige oplysninger i henvisningen kontaktes henvisende afdeling med henblik på at tilvejebringe de nødvendige oplysninger.
Er der tvivl om, hvorvidt en patient er kandidat til et indlæggelsesforløb på VCR konfereres  der pr. telefon med henvisende afdeling.

Efter visitationen sendes der besked til henvisende afdeling/læge om patienten er kandidat eller ej. Hvis patienten er kandidat, vil patienten modtage et brev direkte fra VCR med nærmere oplysninger.


Se desuden