Hvem kan henvises og hvordan?

Afdeling for Regional Specialtandpleje har mulighed for, at udføre tandbehandling under anvendelse af narkose (generel anæstesi). 

Hvis det vurderes, at der er et behov for tandbehandling under anvendelse af narkose, skal henvisningen altid sendes til den kommunale tandpleje i patientens bopælskommune. Den kommunale tandpleje vurderer og videresender herefter henvisningen til Afdeling for Regional Specialtandpleje. Der kan ikke henvises direkte til Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Behandlingstilbuddet er primært rettet mod børn, unge og voksne, der pga. fysisk eller psykisk udviklingshæmning ikke kan modtage behandling på almindelig vis. Patienten skal have et betydeligt behandlingsbehov, f.eks. smertegivende tilstande, eller tilstande der ubehandlet vil påvirke almen tilstand eller forårsage alvorlige tand-mund eller kæbeproblemer.

Tandbehandling under anvendelse af narkose kan også komme på tale hos børn og unge uden udviklingshæmning. Dette gælder f.eks., hvor der skal have foretaget større indgreb og det samtidig vurderes, at behandlingen trods anvendelse af lokal bedøvelse og/eller beroligende medicin, vil være for stor en belastning for barnet set i forhold til barnets alders- og udviklingstrin. Børn og unge, der har behov for operative indgreb i mundhulen kan også henvises til Afd. for Regional Specialtandpleje.

Når Afdeling for Regional Specialtandpleje har modtaget en henvisning, vil  patienten blive indkaldt til en forundersøgelse.
Ved forundersøgelsen:

  • Vurderes behovet for anvendelse af generel anæstesi.
  • Vurderes behandlingsbehov og behandlingsmuligheder.
  • Opdateres relevante helbredsforhold og medicinforbrug.
  • Informeres om, hvilke behandlinger der kan tilbydes.
  • Informeres om, hvilket efterforløb, der kan forventes.

Ved forundersøgelsen er det ikke altid muligt, at lave en fyldestgørende klinisk undersøgelse og tage røntgenbilleder. De betyder, at den endelige behandlingsplan først kan fastlægges, når patienten er bedøvet på behandlingsdagen. 

Når tandbehandling kun kan gennemføres under anvendelse af narkose, vil valget af behandlingsløsninger ofte adskille sig betydeligt fra en situation, hvor behandlingen kunne udføres på almindelig vis. Årsagen hertil er bl.a. at hele tandbehandlingen skal udføres i ét besøg. Hertil kommer, at der efterfølgende ofte kun vil være begrænset mulighed for at følge sygdoms- og ophelingsforløbet. Behandlingsplanen vil derfor ofte blive mere radikal, når behandlingen skal udføres under anvendelse af narkose.

Af kapacitetsmæssige grunde kan der i perioder være ventetid fra forundersøgelse til behandlingsdagen. I venteperioden udføres nødvendig smertebehandling hos egen tandlæge, ligesom denne vil forestå nødvendig efterkontrol.

Tandbehandlingen i generel anæstesi udføres i Afd. for Regional Specialtandpleje i Viborg eller på operationsafdelingerne på regionshospitalerne i Randers og Viborg.

Patienten skal selv sørge for transport og ledsagelse til og fra Afd. for Regional Specialtandpleje. Der ydes ikke befordringsgodtgørelse og/eller økonomisk kompensation for udgifter til ledsagelse. Patienten kan søge bopælskommunen om økonomisk hjælp efter sociallovgivningen. 

Henvisninger

 

Specialtandpleje:
Anvend denne henvisningsblanket - specialtandpleje.

Henvisning til CBCT scanning 
Anvend denne henvisningsblanket -CBCT scanning

Henvisningen skal sendes til tandplejen i patientens bopælskommune - Adresse kan findes her: Adresser på de kommunale tandpleje klinikker 

 Læs mere om henvisning til specialtandpleje her