Kontaktinformation til visitationen i kommunerne

Telefon- og faxnumre på visitationen i kommunerne i Region Midtjylland

Den generelle sundhedsaftale

Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive, kommunerne i hospitalernes optagerområde samt praksis har som fælles mål at sikre velkoordinerede og gode patientforløb. Et af arbejdsredskaberne til at sikre dette er sundhedsaftalerne.

Sundhedsaftalerne er et centralt element i koordineringen af sundhedsopgaver mellem region/hospital, kommune og praksis og den skal sikre, at den indsats, som den enkelte patient/borger modtager er sammenhængende og af god kvalitet. For at sikre denne sammenhæng har man aftalt en arbejdsdeling mellem samarbejdsparterne.

Aftalerne revideres en gang i hver Regionsrådsvalgperiode, hvilket vil sige hvert 4. år, og godkendes herefter af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsaftalerne, som er gældende for perioden 2011-2014, skal lovgivningsmæssigt indeholde følgende områder:
• Indlæggelses- og udskrivningsforløb
• Træningsområdet
• Behandlingsredskaber og hjælpemidler
• Forebyggelse og sundhedsfremme
• Indsatsen for mennesker med sindslidelser (psykiatri)
• Opfølgning på utilsigtede hændelser

Derudover har man i Region Midtjylland valgt at sætte fokus på en række andre områder som bl.a. økonomi, IT, sociale forskelle i sundhed, indsatsen mod kronisk sygdom samt børn, unge og gravide.

Mere om  den generelle sundhedsaftale (link til Region Midtjyllands hjemmeside)

Lokale og frivillige sundhedsaftaler

Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive, kommunerne i hospitalets optagerområde og praksis er enige om, at de generelle sundhedsaftaler nævnt ovenfor udgør den fælles ramme for samarbejdet på sundhedsområdet. Derudover har samarbejdsparterne udarbejdet en lokalaftale (et tillæg til den generelle sundhedsaftale), der angiver præciseringer, justeringer og frivillige supplerende aftaler.

Mere om de lokale sundhedsaftaler (link til Region Midtjyllands hjemmeside)
Mere om de frivillige sundhedsaftaler (link til Region Midtjyllands hjemmeside)

Nære Sundhedstilbud og kronikerindsatsen

Afdelingen Nære Sundhedstilbud har ansvaret for regionens strategi og samlede indsats for udvikling og styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Afdelingen udvikler, integrerer og skaber sammenhæng mellem sundhedsydelser fra hospitaler, kommuner og praksissektoren herunder etableringen af læge- og sundhedshuse.

Du kan læse mere på naeresundhedstilbud.rm.dk

Et af afdelingens særlige fokusområder er kronisk sygdom. I Region Midtjylland arbejdes der til stadighed på at styrke og optimere den igangværende indsats for borgere med kronisk sygdom - en indsats som finder sted i alle dele af sundhedsvæsnet.

Du kan læse mere på kronisksygdom.rm.dk

Organisering

Arbejdet med sundhedsaftalen er blandt andet organiseret i klynger omkring hver hospitalsenhed i Region Midtjylland, hvor hospitalerne har fast formandskab. Viborg klyngen har nedsat en styregruppe, der består af hospitalsledelsen, direktører fra Viborg, Skive og Silkeborg kommuner, praksiskonsulent i Region Midtjylland, Region Midtjyllands administration og Center for Folkesundhed. Klyngestyregruppen afholder møder to gange årligt og er et lokalt beslutningsorgan, hvor sundhedsaftalerne løbende forhandles og hvor der indgås konkrete aftaler på et overordnet strategisk niveau.

Se grafisk oversigt over klyngeinddelingen

Kontaktforum er nedsat under klyngestyregruppen og arbejder for at operationalisere strategier og beslutninger fra Sundhedsstyregruppen (består af repræsentanter på ledelsesniveau fra alle klynger i regionen) og den lokale klyngestyregruppe.

Derudover har klyngestyregruppen nedsat en arbejdsgruppe for hjælpemiddelområdet, en tværsektoriel implementeringsgruppe for forløbsprogrammer (KOL, diabetes, AKS) og en arbejdsgruppe for genoptræning. Der nedsættes desuden ad-hoc arbejdsgrupper efter behov.

Organisering af sundhedsaftalearbejdet:


Kontaktperson

Økonomi & Plan
AC fuldmægtig
Anja Skaarup

 7844 1409

 anjaskaa@rm.dk