Fire gange to stillinger som miljøvenlige skadedyrsbekæmpere er slået op på Falkevej. Vi tilbyder gratis kost og logi.

26-02-2016

Regionshospitalet Silkeborg går nye veje for at holde den naturlige bestand af firbenede skadedyr nede.
Vi ser frem til at kunne afskaffe fælder og gift på terrænet - og udliciterer derfor bekæmpelsen af skadedyrene til fire par rovfugle.

Kvalifikationer:
Vi forestiller os et partnerskab med to par tårnfalke og to par natugler. Men andre rovfugletyper kan også komme på tale.
Vi lægger vægt på, at vores partnere har et falkeblik for vores fælles interesse i sagen. Vi kræver lyst og evne til ihærdig patruljering med en indgrebsfrekvens tæt på 100 procent – og at de fornødne nedslag udføres hurtigt, diskret og med præcision.

Aflønning:
Lønnen er rent akkordbaseret og endnu ikke monitoreret af SKAT.
Desuden stiller vi fire nyopførte "tjenesteboliger" vederlagsfrit til rådighed – én til hvert par. Der er tale om umøblerede type-redekasser, 40 gange 40 centimeter, opført på det velestimerede Aktivitetscenter Ellemosevej af handicappede med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
En repræsentant for vores afdeling for Byggeri og Ejendomme har personligt været en tur oppe i de højeste træer på matriklen for at opsætte de fire tjenesteboliger, hvorfra der er strålende ud- og oversigt.
Vi gør opmærksom på, at tjenesteboligerne er regulativmæssige og godkendt af de fuglefaglige organisationer. Således har en rovfugleekspert fra Dansk Ornitologisk Forening Østjylland overvåget byggeriet af de fire boliger og deltaget i opsætningen.

Akkordlønnen består af gratis kost, idet vi stiller vores jagtmarker til fri disposition. Vi kan ikke love livretter hver gang, men mulighederne for lækker take away kombineret med passende personligt initiativ er absolut til stede.

Arbejdstid:
Vores kommende partnere tilrettelægger selv arbejdstiden. Der er ingen begrænsninger eller øvre loft, da området ligger uden for sædvanlige arbejdsmiljøregler.

Tiltrædelse:
Stillingerne kan besættes straks - tjenesteboligerne har været klar til indflyvning siden opsætningen 8. februar.

Andet:
Vi gør opmærksom på, at Regionshospitalet Silkeborg også overvejer nye tiltag i forhold til bekæmpelse af råger, alliker og duer. Denne opgave vil i givet fald blive udliciteret til vandrefalke, men får ikke betydning for vore tårnfalkes og natuglers territoriale rettigheder.

Yderligere oplysninger om de ledige stillinger hos projektleder Dan Enkelund, Byggeri og Ejendomme.

Fotos: Dan Enkelund. Manden på det øverste billede er rovfugleeksperten Kim Skelmose fra Dansk Ornitologisk Forening.