Fagprofessionelle valfarter til Hammel for at få ny viden om neurorehabilitering og blive oplært i nye behandlingsmetoder. Neurocentrets uddannelsescenter samler trådene og har i 2015 sat rekord med 2100 kursister.

14-01-2016

Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) varetager højtspecialiseret neurorehabilitering for hele Vestdanmark. Som højtspecialiseret behandlingssted har RHN en særlig forpligtelse som viden-institution –man forsker, udvikler, genererer, indsamler og formidler viden til fagprofessionelle på de mange forskellige niveauer, der findes inden for neurorehabilitering.

Rollen som viden-institution lægger RHN stor vægt på. Derfor har RHN de seneste 15 år haft et uddannelsescenter, der meget bredt betragtet er sat i verden for at sikre og udvikle kompetencer inden for neurorehabilitering i Vestdanmark.

Neurorehabilitering foregår i Danmark på mange forskellige niveauer både i kommunerne og på hospitalerne. Uddannelsesvirksomheden på RHN understøtter fælles sprog og udvikling og skaber dermed også basis for fleksibel udnyttelse af ressourcerne - eksempelvis ved opgaveflytninger fra det regionale til det kommunale niveau.

 

Neurorehabilitering foregår i Danmark på mange forskellige niveauer både i kommunerne og på hospitalerne. Uddannelsesvirksomheden på RHN understøtter fælles sprog og udvikling og skaber dermed også basis for fleksibel udnyttelse af ressourcerne - eksempelvis ved opgaveflytninger fra det regionale til det kommunale niveau.

Uddannelsescentrets eksterne kursister kommer fra hospitaler, institutioner og kommuner fra hele Danmark og sågar også fra Norge og Færøerne. Kursisterne kommer både for at hente viden og for at lære at beherske nye behandlingsmetoder eller ny teknologi. I Hammel er der ofte ikke bare simulering, men egentlig patientbehandling indbygget i kurserne. Flere patienter udtrykker spontant glæde ved "at kunne give noget igen” og ved at blive tilset af de bedste inden for feltet.

Herudover tager uddannelsescentret sig af at tilrettelægge gæstebesøg og studieophold for professionelle inden for neurorehabilitering. Gæsterne har rødder i alle faser af neurorehabiliterings-forløbet, og de kommer primært fra Danmark og det øvrige Europa. Nogle gæster er i ”hospitering”, hvor de skygger og sparrer med fagkolleger gennem alle de opgaver, som en arbejdsdag byder på.

Endelig huser uddannelsescentret det 12 dage lange interne introduktionsforløb for RHN’s nyansatte inden for pleje, ergo- og fysioterapi.

Underviserne henter uddannelsescentret blandt egne fagspecialister, men man går ikke af vejen for at invitere både inden- og udenlandske kapaciteter til Hammel.

Run på
Uddannelsescentret finansieres af deltagerbetaling.
Efterspørgslen på uddannelsescentrets uddannelsesforløb er stor og stærkt stigende. I alt 66 forløb blev det til i 2015 – fordelt med 27 åbne uddannelsesforløb og kurser inden for neurorehabilitering og 39 skræddersyede forløb for apopleksiteam og senhjerneskade-enheder i kommuner og på hospitaler i Danmark og Norge. I de 66 forløb havde uddannelsescentret flere end 2100 betalende deltagere. I forhold til 2013 er det en fordobling.

 


2015 blev også året, da uddannelsescentret udbød sin første Master Class. Her fik deltagerne både teoretisk og praktisk indsigt i Hammel Neurocenters synkeprotokol til udredning af øvre dysfagi (fejlsynkning). foto: Agata Lenczewska-Madsen

 

- Den allervigtigste præmis for vores succes er viden om de udfordringer, fagprofessionelle møder i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade – koblet med den høje faglige og pædagogiske indsigt, som vores eksperter og undervisere har formået at levere igen og igen de seneste 15 år, siger uddannelsescentrets leder, Elisabeth Staun. Underviserne kommer fra Hammel Neurocenter samt fra både kommuner og hospitaler i det øvrige Danmark og Nordeuropa.

Hun fortæller, at kursuskataloget for 2016 er det største nogen sinde med 31 åbne uddannelsesforløb og i alt 44 hold for terapeuter, plejepersonale, logopæder, socialrådgivere, visitatorer, pædagoger, læger og psykologer. Indtil videre er der 13 helt nye forløb – og heraf er de fem særligt tilrettelagt for neuropsykologer og læger.

Der er både mono- og tværfaglige kurser, da neurorehabilitering i vid udstrækning praktiseres tværfagligt. Og fordi god tværfaglighed baserer sig på god monofaglighed. Enkelte kurser har et tilsnit, der også kan være relevant for sagsbehandlere, visitatorer, jobkonsulenter og hjemmevejledere i kommunen.

Uddannelsescentret på RHN har inden for de seneste år fået en ny opgave, da RHN og Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) på Regionshospitalet Viborg er gået sammen i fælles ledelse og administration af uddannelsesfunktionerne. VCR har også højtspecialiseret funktion med kliniknær forskning, udvikling og uddannelse – ikke for hjerneskade, men for rygmarvsskade. Nogle behandlingsmetoder og teknologiske landvindinger kan begge patientgrupper drage fordel af.

Se RHN’s kursuskatalog for 2016 her.