Der er konstateret PCB (polyklorerede bifenyler) i facaden på den tidl. sygeplejeskole Toldbodgade 12 ved Regionshospitalet Viborg. Der er derfor blevet testet for og fundet PCB i indeluften i kollegie- og undervisningsbygningen.

23-09-2013

PCB-indholdet i luften er i meget moderate mængder. Der er intet, der indikerer, at det er sundhedsskadeligt at opholde sig i lokalerne. Det betyder, at det ikke får konsekvenser for den aktivitet og de arbejdspladser, HE Midt/RH Viborg har i bygningerne i dag.

Der vil dog blive sat et arbejde i gang med at renovere facaderne med henblik på at fjerne bl.a. de udvendige vinduesfuger, der har vist sig at være den oprindelige kilde til PCB.

Planer om facaderenovering førte til PCB-fund
Det var undersøgelse af facaden med henblik på evt. renovering, der førte til fund af PCB. Bygningen er opført før 1977, hvor PCB blev forbudt. Indtil da var de kemiske stoffer i en længere årrække udbredt i byggematerialer fx fugemasse til både boliger, virksomheder og offentlige bygninger.

Derfor blev fugerne testet, og de udvendige fuger viste sig at indeholde PCB. For en sikkerheds skyld valgte HE Midt at lave indeklimamålinger, da PCB kan trænge fra fugerne og ind gennem andre materialer.

Der lavet i alt syv målinger af indeluften (fire i kollegiebygningen og tre i undervisningsbygningen) - alle målinger har vist PCB-indhold i luften i moderate mængder. Koncentrationen af PCB er mellem 230 til 900 ng PCB/m3, mens en enkelt måling viste 2.800 ng PCB/m3.

Sundhedsstyrelsens aktionsværdi – grænsen for, hvornår der bør gribes ind – ligger på 300 ng PCB/m3. Når værdierne er under 3.000 ng PCB/m3, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der inden for to år påbegyndes et arbejde med varige udbedringer.

Handleplan og informationsmøde på vej
Der skal nu laves en handlingsplan for, hvordan og hvornår de udvendige PCB-holdige fuger kan fjernes sammen med andet facademateriale, som PCB er/kan være trængt ind i. Ved at fjerne kilden vil mængden af PCB i indeluften også blive nedbragt.

HE Midt og Region Midtjylland, der ejer bygningerne, er enige om, at der ikke er grund til at vente to år med at finde en løsning. Der skal handles på PCB-udfordringen, også selv om indeluften ikke er sundhedsfarlig for dem, der opholder sig i lokalerne.

Der vil blive holdt et orienteringsmøde for medarbejdere. Der arbejdes på, at der på mødet bl.a. kan blive mulighed for at stille spørgsmål til en arbejdsmediciner fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, som er det sted i Danmark, man ved mest om PCB-stoffernes påvirkning af helbredet. Mødet forventes afholdt i oktober.

Kort og faktuelt om PCB
Kilder:
www.pcb-guiden.dk
Arbejdstilsynet
Arbejds- og Miljømed. Afd., Bispebjerg Hospital
 
• PCB er en forkortelse af polyklorerede bifenyler. PCB er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasser og termoruder i perioden 1950 - 1977. I dag er PCB forbudt.

• PCB kan i et vist omfang afdampe til indeklimaet, hvorved mennesker kan blive eksponeret. PCB kan også trænge ind i omgivende byggematerialer fra de materialer, de oprindelig har indgået i.

• Sundhedsstyrelsens aktionsværdier er baseret på, at man kan opholde sig i bygningerne 24 timer i døgnet. I de anbefalede aktionsværdier er der, ud fra den aktuelle viden, også taget højde for særligt sårbare grupper fx spædbørn og gravide.

• PCB optages i kroppen gennem vores kost, ved indånding og via hudkontakt. Hvis vi ophober PCB i kroppen over en længere periode, kan det medføre helbredsskader.

• PCB indgår i fødekæden på grund af den brug af PCB, der allerede har fundet sted for år tilbage. Det antages, at 90-95 % af påvirkningen på befolkningen kommer fra kosten.

• PCB formodes ikke at medføre akut sygdom – selv ved kortvarig påvirkning fra stærkt forhøjede PCB-niveauer. Langvarig udsættelse for høje koncentrationer af PCB sættes i forbindelse med helbredsskadelige effekter.

• Der er p.t. ikke megen viden om de helbredsmæssige konsekvenser ved udsættelse for høje koncentrationer af PCB. Læger fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital arbejder på et projekt ift. helbredseffekt af at bo eller arbejde, hvor der er meget PCB.

• Ved generelle spørgsmål er der mulighed for at kontakte den landsdækkende PCB-hotline på 7231 2031 - hverdage fra kl. 10-14.