Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive har fået værdifulde kommentarer fra patienterne i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

21-04-2015

 

6.546 patienter, 288 fødende og 136 partnere til de fødende har bidraget til kvalitetsudviklingen på regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive. Efter deres behandling eller fødsel har de reflekteret over deres oplevelser i et spørgeskema fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Svarene er nu samlet og offentliggjort i tre rapporter under ”LUP Somatik 2014” og to rapporter under ”LUP Fødende 2014”.

LUP Somatik 2014
LUP Somatik 2014 er opdelt på planlagt indlagte, planlagt ambulante og akut indlagte patienter.
90 procent af de planlagt indlagte, 87 procent af de planlagt ambulante og 78 procent af de akut indlagte patienter fra Hospitalsenhed Midt vurderer helt overordnet, at de enten i meget høj eller høj grad har været tilfredse med forløbet. De tilsvarende tal for Region Midtjylland er 86, 88 og 78 procent.

LUP Somatik 2014 er opgjort efter et nyt og mere detaljeret koncept. Derfor kan resultaterne ikke sammenlignes med tidligere år. Derimod giver rapporterne mulighed for at sammenligne årets resultater med lands- og regionsgennemsnittet.

- Resultaterne af LUP Somatik 2014 viser, at Hospitalsenhed Midt står overbevisende godt i sammenligningen med regionens øvrige hospitaler. Det fortæller os, at der er god overensstemmelse mellem vores sundhedsydelser og patienternes ønsker og forventninger. Det fortæller os også, at personalets systematiske og vedholdende arbejde med at sikre og udvikle kvalitet i behandling og pleje er det hele værd, konkluderer hospitalsledelsen.

Blandt alle Region Midtjyllands hospitaler kommer Hospitalsenhed Midt ud af LUP Somatik 2014 med flest resultater over landsgennemsnittet - og ingen under.
Resultaterne fra de planlagt indlagte fordeler sig med 30 svar over og 5 på landsgennemsnittet. For de planlagt ambulante ligger 18 svar over og 10 på landsgennemsnittet. For de akut indlagte ligger 23 svar over og 12 på landsgennemsnittet.

- Men selvom vi ligger flot i forhold til regions- og landsgennemsnit, så viser patienternes svar også, at der er områder, hvor vi fortsat har en udfordring. Patienterne har blandt andet peget på, at vi kan blive bedre til at informere om bivirkninger ved medicin. Det vil vi arbejde med den kommende tid i vores kvalitetsorganisation, siger lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen.

På samme måde sætter Hospitalsenhed Midt ekstra fokus på at inddrage patienter og pårørende i behandlingen. Det sker som led i det omfattende projekt "På patientens præmisser", som allerede er i gang.

LUP Fødende 2014
LUP Fødende 2014 er opbygget som tidligere, men som noget nyt har de fødende kvinders partnere nu også fået mulighed for at komme til orde.

LUP Fødende 2014 vidner om fremgang på mange områder - og om resultater, der alle ligger over eller på landsgennemsnittet.
93 procent af de fødende på Regionshospitalet Viborg giver udtryk for, at de har haft en positiv eller meget positiv fødselsoplevelse. 95 procent siger det samme om forløbet hos jordemoderen under graviditeten, og 97 procent om deres samlede oplevelse af opholdet på hospitalet efter fødslen.
97 procent af partnerne har haft en positiv eller meget positiv oplevelse af fødslen.

De fødende har svaret på 33 spørgsmål. 17 svar scorer bedre end landsgennemsnittet - og ingen under.
Helt overordnet svarer de fødendes tilfredshed med fødselsoplevelsen til landsgennemsnittet. Tilfredsheden med jordemoderforløbet under graviditeten og den samlede oplevelse af opholdet på hospitalet efter fødslen ligger over landsgennemsnittet.

Kvindesygdomme og Fødsler overvåger kvaliteten på fødselsområdet ved hjælp af udtræk fra de landsdækkende kvalitetsdatabaser NIP Fødsler og Sikre Fødsler.
- Her kan vi se, at vores kvalitet er i orden - set gennem sundhedsfaglige briller. Men det er også vigtigt for os, at de fødende og deres partnere virkelig oplever, at kvaliteten i fødselshjælpen er høj. Derfor er LUP et vigtigt redskab i vores kvalitetsarbejde. Resultaterne virker meget ansporende på personalet, siger chefjordemoder Karen Marie Nielsen.

Hun glæder sig over, at mange har benyttet sig af muligheden for at tilføje kommentarer. Af dem kan hun se, at de fødende er både glade og trygge ved den forholdsvis nye ordning med ”kendt jordemoder”. Ordningen indebærer, at kvinden følges i graviditeten af et fast team på to-tre jordemødre, og at kvinden har sikkerhed for at skulle føde med en af de kendte jordemødre fra teamet.

Som LUP Somatik 2014 giver LUP Fødende 2014 også inspiration til forbedringer.
- Vi går nu i gang med at identificere problemstillinger og udarbejde handleplaner. Allerede nu ligger det klart, at vi har en udfordring i at styrke de nybagte forældres evner til at observere barnet i forhold til ernæring. Vi ser spændt frem til lanceringen i næste måned af en app, som er udviklet i Region Midtjylland. Den ser vi store muligheder i, for den rummer relevant og efterspurgt information, som kan være en hjælp i forhold til den usikkerhed og utryghed, mange oplever i barselsperioden, når de er kommet hjem med den nyfødte. Desuden bliver informationerne serveret på de unge forældres præmisser, siger Karen Marie Nielsen.


Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP):

I LUP Somatik 2014 deltager Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg og Skive. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, som også er en del af Hospitalsenhed Midt, har sin egen patientundersøgelse.

Både LUP Somatik 2014 og LUP Fødende 2014 baserer sig på spørgeskemaer. De er efter lodtrækning udsendt til patienter, som er behandlet eller har født i august, september eller oktober 2014.
Blandt de akut indlagte fik 2.836 et spørgeskema. Svarprocenten var 48.
Blandt de planlagt indlagte fik 900 et spørgeskema. Svarprocenten var 70.
Blandt de planlagt ambulante fik 7.720 et spørgeskema. Svarprocenten var 59.
Alt i alt har 6.546 af Hospitalsenhed Midts patienter bidraget til LUP Somatik 2014.

I LUP Fødende 2014 har 537 fødende kvinder fået et spørgeskema. Svarprocenten var 54.
136 partnere har svaret. Da det totale antal partnere er ukendt, kan der ikke beregnes en svarprocent.

 

Hent pressemeddelelse med de fem rapporter (8,5 MB) (pdf)