På Regionshospitalet Viborgs dialyse-klinik er det to sygeplejersker, der overvåger patienternes hæmoglobin-niveau og justerer behandlingen med i.v. jern og EPO. Opgaven har de overtaget fra lægerne efter særlig oplæring. En retningslinje beskriver sygeplejerskernes ordinationsrammer og ansvar.

11-01-2018

Erytropoietin (EPO) er et hormon, der stimulerer knoglemarven til at producere røde blodlegemer. EPO dannes i nyrerne, og svigter nyrefunktionen, går det også ud over produktionen af EPO. Resultatet er blodmangel med alt, hvad det fører med sig af træthed, appetitløshed og nedsat livskvalitet.

Særligt udsatte for at få den type blodmangel er patienter med nyresvigt i så fremskredent stadium, at behandling med dialyse er nødvendig. Medicinsk behandling med jern og EPO er et must for de fleste dialysepatienter for at opretholde et acceptabelt hæmoglobin-niveau ("blodprocent").

Susanne Jensen (til venstre) og Anita Aviaja Olesen. Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

På Regionshospitalet Viborgs dialyseklinik har to sygeplejersker fået opgaverne med at overvåge patienternes hæmoglobin-niveau og om fornødent at justere behandlingen med jern og EPO. Opgaven har de overtaget fra lægerne efter særlig oplæring. Og det giver rigtig god mening i flere sammenhænge – først og fremmest for patienterne, siger de to sygeplejersker, Anita Aviaja Olesen og Susanne Jensen, om deres funktion som anæmisygeplejerske.

- Sygeplejersken er dialysepatientens tætteste kontakt i dagligdagen – dels fordi sygeplejersken er til stede under dialysebehandlingen, dels fordi lægerne ikke kommer på stuegang alle dage. Så vi kan hurtigere opfange en uheldig udvikling i patientens hæmoglobin – og vi kan hurtigere tilpasse behandlingen med jern og EPO og dermed øge patientens chancer for at fastholde et stabilt niveau, siger de.

Retningslinje og særlig oplæring

Ordinationsretten, som ellers er forbeholdt lægerne, har de fået delegeret i en retningslinje, der beskriver anæmisygeplejerskernes ordinationsrammer og ansvar.

Begge har de mange års erfaring med dialysebehandling. Men det gør det ikke alene. Retningslinjen forudsætter, at anæmisygeplejersken er behørigt oplært af en nefrologisk speciallæge og har opnået de fornødne kompetencer. Det gælder evnen til at vurdere hver enkelt patients blodprøvesvar konkret og i sammenhæng med tidligere svar - og til at agere med ændringer i i.v.-tilførslen af jern og EPO.

I tvivlstilfælde sparrer de to anæmisygeplejersker med hinanden – og/eller med nefrologerne. Og et par gange om året har de en hel dag sammen, hvor de udelukkende arbejder med data og statistik og har tid til at drøfte udviklingen på området – nationalt såvel som internationalt.

Sidegevinster

Cirka 50 patienter er tilknyttet Dialyse i Viborg. 3-4 gange om ugen kommer de for at få renset blodet. Mange venter på en nyretransplantation, og de har særlig gavn af anæmisygeplejerskernes indsats, der er med til at holde antallet af blodtransfusioner på et minimum. Ved en blodtransfusion risikerer patienten at danne antistoffer, og det gør chancerne mindre for at finde en donornyre, der matcher patientens immunprofil.

"Vagthunde"

En beregning for 2016 viser, at 82 procent af klinikkens dialysepatienter har det tilstræbte hæmoglobin-niveau mellem 6,2 og 7,1 mmol/L. En intern spørgeskemaundersøgelse blandt personalet i Dialyse viser, at hovedparten oplever, at hæmoglobin-niveauet generelt ligger stabilt, og at den systematiske overvågning er med til at sikre hurtig indgriben. Kollegerne udtrykker også tryghed ved, at der er to "vagthunde", der systematisk overvåger området.

De to anæmisygeplejersker håber at få mulighed for at udvide deres funktion til også at omfatte beregninger over patienternes ferritin-niveau for at optimere jernbehandlingen.

Indtil videre er Susanne Jensen og Anita Aviaja Olesen de eneste anæmisygeplejersker på Regionshospitalet Viborg, men de kunne sagtens forestille sig lignende specialfunktion inden for andre specialer.
Dialysepatienter bliver også indlagt på andre af hospitalets afsnit, og de to anæmisygeplejersker understreger, at kolleger fra andre afsnit er velkomne til at kontakte dem, hvis der er behov for at drøfte en af "deres" patienters hæmoglobin.