Et vellykket rehabiliteringsforløb bygger bro til det, der gav patienten værdi i livet før skaden. Det mål satser Vestdansk Center for Rygmarvsskade på at nå ved at involvere patient og pårørende på en ny måde, når forløbet skal planlægges.

15-11-2018

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) har traditionelt planlagt patienternes rehabilitering på tre tværfaglige konferencer i indlæggelsesforløbet. Konferencerne er nu – efter længere tids udviklingsarbejde med prøvehandling, skriftlige evalueringer og mange drøftelser – lagt på hylden til fordel for tværfaglige forløbsmøder.

Tiden var løbet fra konferencerne, som mest havde karakter af en informationsrunde, hvor fagpersonerne omkring patienten kunne blive opdateret i patientens aktuelle situation og funktionsniveau. Informationer, som man principielt også kunne søge frem i de digitale systemer. 

- Konferencens dagsorden, indhold og form understøttede ikke i tilstrækkelig grad ønsket om at involvere patienterne og sætte dem i centrum for deres egen rehabilitering. Vi så et klart forbedringspotentiale og gik i gang med at udvikle en ny mødeform, hvor patientens situation, behov og tidligere levede liv kommer mere i fokus – og som i højere grad matcher de værdier, VCR arbejder efter, fortæller klinisk sygeplejespecialist og ph.d.-studerende Randi Steensgaard. 

Randi Steensgaard VCR__DSC3636_1040px.jpg

Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

Hun har været primus motor på udviklingsarbejdet, som nu er indført i den daglige praksis på VCR og beskrevet i en instruks i e-Dok

I dialog med patienten

I et rehabiliteringsforløb på VCR indgår som hovedregel tre forløbsmøder, hvor det sidste retter sig specielt mod udskrivelsen. Målet er, at forløbsmøderne skaber fælles forståelse af patientens nuværende situation og status i rehabiliteringsforløbet. Desuden lægger forløbsmøderne op til fælles forventningsafstemning og planlægning af det videre forløb.

Det tværfaglige team, der deltager i mødet, består af læge, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, sosu-assistent, psykolog og socialrådgiver.

Overgangen fra konference til forløbsmøde er ikke gammel vin på nye flasker. Patienten og de pårørende deltager på en ny måde, som giver nye muligheder for at tilrettelægge rehabiliteringen individuelt med afsæt i patientens behov, præferencer og ønsker – og for at forberede patienten bedst muligt på en ny virkelighed uden for VCR's rammer.

Dialog er forløbsmødets krumtap. Patienten får en skriftlig invitation, og en sosu-assistent eller sygeplejerske (eller eventuelt fra en anden faggruppe) sørger for at forberede patienten i god tid inden mødet. 

- Jo bedre, patienten har overvejet sin situation og kan formulere ønsker til sit fremtidige liv – med de begrænsninger, rygmarvsskaden har givet – desto bedre bliver det tværfaglige team rustet til at varetage rehabiliteringsopgaven "på patientens præmisser", siger Randi Steensgaard.

Faggrupperne løfter i fællesskab

Patientens udsagn har stor betydning for, hvad medlemmerne af det tværfaglige team byder ind med på forløbsmøderne. 

- Det er i den gode dialog mellem patienten og det tværfaglige team, at interprofessionalismen får næring, og nye ideer og samarbejdsflader opstår. Vi spørger ind til, hvad der var godt i patientens tidligere liv, og hvorfor det gav særlig værdi. Den viden bruger vi til at skabe sammenhæng mellem patientens tidligere og fremtidige liv – altså en rød tråd i rehabiliteringen, fortsætter hun. Og tilføjer, at det har stor betydning for det tværfaglige samarbejde, at alle har hørt det samme og på den måde bliver bedre til at løfte i flok.

Tilfredshed – men også forbehold

VCR afprøvede den nye mødeform i én af centrets fire patientgrupper. I en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse udtrykte patienter og pårørende tilfredshed med at blive tidligt involveret i planlægningen af rehabiliteringsforløbet. Der var også tilfredshed med mødeformen.

Den faglige debat i personalegruppen er blandt andet gået på, at det ikke er lige let for alle patienter at udtrykke, hvordan de oplever deres situation – og deres ønsker for fremtiden. Mødeledelsen – herunder mødelederens opgave med at invitere til og åbne op for en dialog – har også været til drøftelse. Nogle har også oplevet udfordringer med, at det er svært at forberede sig til forløbsmøderne med den individuelle dagsorden.

- Prøvehandlingen og den efterfølgende evaluering har givet os værdifuld viden om, hvordan vi møder patienten og prøver at inddrage ham bedst muligt i forløbsmøderne. Det har vi arbejdet meget med i hele VCR under implementeringen. Formøderne er med til at forberede patienten og hjælpe ham med at få refleksioner og et sprog for sin situation. Vi er også meget opmærksomme på, at det kræver noget kommunikationsteknisk at åbne op for dialogen og få samtalen til at flyde, hvad enten det er en ung mand på 18 eller en ældre landmand fra Vestjylland på 70, understreger Randi Steensgaard.