Nyt ph.d.-projekt udforsker den klassiske lægerolle.

14-06-2018

Evnen til at få ideer og evnen til at realisere ideerne, så de får værdi for andre.
Det er vigtige kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger - ligesom diverse ledelsesrapporter påpeger, at færdigheder inden for kreativitet og innovation er nogle af de vigtigste i det 21. århundrede. Men som det også gælder for ledelse – så er det ikke alle, der trods faglig dygtighed er fødte innovatorer, eller for hvem det kommer som noget naturligt at udvikle nye løsninger. Det er noget, man kan lære.

Også i sundhedsvæsenet er kreativitet og innovation efterspurgte kompetencer. Så meget, at der nu er bud efter forskningsbaseret viden om, hvor stort behovet er – og hvordan kreative og innovative kompetencer kan støttes og udvikles. Sådan et forskningsprojekt har fysioterapeut, cand.scient.san. Mie Østergaard kastet sig over.

 

Arkivfoto, Hospitalsenhed Midt

- Helt overordnet må vi sige, at vi skal kunne og turde gå nye, utraditionelle veje, hvis vi skal bevare kvaliteten i et sundhedsvæsen, der konstant er udfordret af begrænsede økonomiske rammer og nye krav og muligheder, for eksempel flere ældre, flere med kroniske sygdomme, nye og ofte dyre teknologiske og medicinske muligheder, siger Mie Østergaard.

Hun arbejder i forskningsenheden på Regionshospitalet Silkeborgs Center for Planlagt Kirurgi og er pr. 1. maj indskrevet på ph.d.-skolen ved Aarhus Universitet med ph.d.-projektet: Enhancing Innovative Competences in the Danish Health Care Sector – A Mixed Methods Study.

Den 8. lægerolle

Hun har valgt at koncentrere sig om behovet for innovative kompetencer hos læger – og hvordan lægerne opnår disse kompetencer. Studiet peger konstruktivt fremad med en undersøgelse af, hvordan innovative kompetencer kan støttes i lægernes uddannelse.

- I forskningssammenhæng er det særlig interessant at anskue innovation i forhold til lægers uddannelse. Lægerne spiller ubestridt en hovedrolle i sundhedsvæsenet, men rollen som innovator er ikke blandt de 7 roller, som læger uddannes til at beherske. Spørgsmålet er, om deres uddannelse klæder dem godt nok på med de innovative kompetencer, de skal bruge for at føre sundhedsvæsenet ind i fremtiden, påpeger Mie Østergaard.

Utraditionelt setup

Som led i ph.d.-studiet kortlægger Mie Østergaard, hvad der findes af forskningsbaseret litteratur om uddannelser inden for innovation i sundhedssektoren - hvad gør vi i dag, og hvad er behovet. Sidstnævnte gennem interviews med beslutningstagere på hospitalsledelsesniveau i alle landets regioner og gennem observationsstudier på udenlandske universiteter, der er tilknyttet det internationale BioMedical Engineering Innovation, Design and Entrepreneurship Alliance, herunder blandt andre Stanford i USA, Galway i Irland, Oxford i England, Magdeburg i Tyskland og Karolinska i Stockholm, Sverige.
Med den viden vil hun i samarbejde med INNO-X Healthcare ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, udvikle, gennemføre og evaluere et uddannelsesprogram, der har til formål at støtte lægers innovative kompetencer.

Mie Østergaards projekt-setup er lige så kreativt og innovativt som det emne, hun skal forske i. Det går på tværs af fakulteter og fagdiscipliner – og det har et for ph.d.-projekter usædvanligt interdisciplinært snit.
Projektet er forankret ved Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, samt INNO-X Healthcare, der gennem flere år har samarbejdet og haft en dialog med Aarhus School of Business og Social Sciences, BSS AU – og nu er det endelig lykkedes at få et forskningsprojekt i gang.
I samarbejdet indgår derfor lektor, ph.d. Helle Alsted Søndergaard fra BSS AU som hovedvejleder samt direktør, læge og ph.d. Martin Vesterby fra INNO-X Healthcare og forskningsansvarlig antropolog, ph.d. Mette Terp Høybye fra forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, som medvejledere.

Fakta:

Metode: Systematisk litteraturstudie, kvalitative (del 1) og kvantitative (del 2) studier.
Samarbejdspartnere: Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg. INNO-X Healthcare, Aarhus Universitet. Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
Den helstøbte læge behersker 7 roller: Medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, leder/administrator, professionel, sundhedsfremmer og samarbejdspartner.