Deltager med to lokale forbedringsteams i den landsdækkende forbedringsindsats "LKT Antibiotika" om rationel brug af antibiotika.

08-02-2018

Arkivfoto, Hospitalsenhed Midt

Resistens for antibiotika er et stort og stigende problem – ikke alene i Danmark, men på verdensplan. Hospitalerne spiller en vigtig rolle i det nødvendige arbejde med at vende udviklingen.

Rationel brug af antibiotika er derfor udvalgt som en af de første landsdækkende forbedringsindsatser, der udspringer af "den nye kvalitetsmodel" for kvalitets- og forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet.

"LKT Antibiotika" hedder kvalitetsprogrammet. LKT står for lærings- og kvalitetsteams, og netværket er organiseret med en national ekspertgruppe og lokale forbedringsteams, der arbejder med konkrete indsatsområder på hospitals- eller afdelingsniveau. Det overordnede mål er at optimere det kliniske behandlingsresultat for både nuværende og fremtidige patienter – og samtidig at minimere utilsigtede konsekvenser af antibiotika-behandling. LKT Antibiotika har som delmål at reducere forbruget af antibiotika – både på totalen og specifikt i forhold til de kritisk vigtige bredspektrede typer. Samtidig er det et delmål at sikre uændret eller faldende dødelighed efter 30 dage på grund af bakterier i blodet.

Det, vi gør – og det, vi bør

På sin vis tager forbedringsarbejdet afsæt i kendt viden og kendte anbefalinger. For eksempel at behandling med antibiotika altid bør basere sig på mikrobiologisk diagnostik, og at der ordineres så smalt, så lidt og så kortvarigt som muligt. Den store udfordring består i at mindske gabet mellem forbrugsmønstret og de gældende antibiotika-vejledninger fra regionen og fra Sundhedsstyrelsen.

På Hospitalsenhed Midt arbejder to forbedringsteams med at trimme forbrugsmønstret for antibiotika. Det ene team dækker Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling i Viborg. Det andet team er på de to medicinske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.

Et fælles, tværfagligt ansvar

Forbedringerne i LKT Antibiotika spredes som ringe i vandet – fra den nationale ekspertgruppe til de lokale forbedringsteams på hospitalerne, hvor indsatsen bliver konkret, eksempelvis i forhold til bestemte betændelsestilstande, retningslinjer for ordination og administration af lægemidler - og en massiv undervisningsindsats for læger og sygeplejersker.

Hospitalerne spiller en central rolle i forhold til uddannelse af læger og sygeplejersker, så det er ikke tilfældigt, at den nationale ekspertgruppe har valgt hospitalerne som samarbejdspartnere. Meningen er, at viden og vaner skal sprede sig ud i andre dele af sundhedsvæsenet, eksempelvis når en reservelæge fortsætter sit uddannelsesforløb i almen praksis. Der sker også en videndeling i det daglige samarbejde, eksempelvis når en patient udskrives til fortsat intravenøs behandling i hjemmet ved den kommunale hjemmeplejes mellemkomst.

Silkeborg

Det lokale forbedringsteam i Diagnostisk Center er netop trukket i arbejdstøjet. Fire standardordinationspakker for behandling af lungebetændelse skal være deres erfaringsgrundlag for det videre arbejde. Afsættet er den regionale ”Pneumoni (CAP), regional retningslinje” – og virkemidlerne er undervisning af læger og sygeplejersker, opsamling og evaluering af data fra BI-portalen – og tværfaglig dialog. Det fortæller Mie Lange Nonboe, som er farmaceut på Region Midtjyllands Hospitalsapotek og en del af forbedringsteamet i Silkeborg. Det lægefaglige ansvar for forbedringsarbejdet har overlæge Lotte Fynne i samarbejde med overlæge Britta Tarp.

Viborg

I Viborg har Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling haft et lidt længere tilløb til forbedringsarbejdet om antibiotika. Det fælles lokale forbedringsteam har udpeget antibiotika-ambassadører blandt de unge læger og blandt sygeplejerskerne. Også her er undervisning, tværfaglighed, data-dokumentation og dialog de vigtigste ingredienser i forbedringsarbejdet.

- Det er afgørende, at forbedringsarbejdet bliver en hjælp i det kliniske arbejde. Det skal skabe faglig forståelse, og redskaberne skal være lette at bruge, siger projektleder og klinisk specialist Lone Hede fra Akutafdelingen. Hun er tovholder for forbedringsprocessen i de to afdelinger. Overlæge Lena Hagelskjær Kristensen fra Medicinsk Afdeling har det lægefaglige ansvar, og også her stiller Hospitalsapoteket vigtig farmaceutbistand til rådighed for forbedringsteamet.

Et konkret resultat af forbedringsarbejdet er en lokal antibiotika-vejledning i lommeformat. Vejledningen er nøje afstemt i forhold til udmeldingerne fra den nationale ekspertgruppe.

- Vi følger udviklingen med data fra BI-portalen, og vi kan se, at indsatsen med at implementere vejledning og standardordinationspakker allerede har haft positiv effekt. Vi har også fokus på de enkelte patientforløb forstået på den måde, at hvis en sygeplejerske eller en læge ser, at en ordination strider mod vejledning og retningslinjer – så har vi fokus på at have en kultur, hvor det er helt o.k. at italesætte forbedringspotentialet og korrigere ordinationen. Dette sker i det daglige kliniske arbejde og på tavlemøder, siger Lone Hede om det fælles, tværfaglige ansvar.

Ringene breder sig til hele Hospitalsenhed Midt

Det nationale lærings- og kvalitetsprojekt om rationelt antibiotikaforbrug på hospitaler løber frem til midten af 2019. Planen er, at indsatsen i løbet af projektperioden spredes til hele Hospitalsenhed Midt.

Klik her, hvis du vide mere om det nationale kvalitetsprogram LKT Antibiotika.