Anders Damgaard Møller 1040x680.jpg

Anders Damgaard Møller, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg (foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt).

27-09-2018

Regionshospitalet Silkeborg har med et nyt tilbud til udvalgte kroniske patienter, reduceret patienternes indlæggelser på hospitalet med 16.000 timer årligt. 

Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg har succes med tilbuddet "fleksible indlæggelser", som er et tilbud til udvalgte patienter med kroniske sygdomme. Ordningen, der har kørt som et forsøg i to år, er netop blevet evalueret i en årsrapport, og tallene taler for sig selv.

Tilbuddet med fleksible indlæggelser giver en betydelig reduktion af patienternes samlede forbrug af sundhedsydelser. Patienternes antal indlæggelser er samlet set halveret. Det svarer til, at de sammenlagt er indlagt 16.000 timer mindre om året.

Personalet på Regionshospitalet Silkeborg vurderer, at ordningen med de fleksible indlæggelser skaber et bedre forløb for patienterne. Særligt fremhæver personalet, at ordningen giver tryghed for patienterne, fordi patienter og personale får et særligt kendskab til hinanden.

- De foreløbige resultater indikerer, at der kan være et lavere forbrug af sundhedsydelser ved at implementere tilbuddet med fleksible indlæggelser. Patienternes forløb kan med tilbuddet tilpasses mennesket bag patienten, og ofte betyder det, at indlæggelse kan undgås. Undersøgelsen af det nye forløb er dog ikke slut endnu, så vi kan ikke konkludere noget endegyldigt, siger ph.d.-studerende Anders Damgaard Møller, der udfører undersøgelsen som en del af et ph.d.-projekt.

Hotline sikrer patienterne hurtig adgang til faglige råd

Fleksible indlæggelser er en ordning, hvor udvalgte kroniske patienter får mulighed for at benytte en særlig telefon-hotline, når de oplever akut forværring af deres sygdom. Hotlinen er altid åben, og den er bemandet af sygeplejersker, der er klædt særligt på til opgaven.

Patienterne bruger hotlinen, når de oplever, at deres sygdom pludselig forværres. Den faglige ekspert, der tager imod opkaldet, foretager en vurdering af situationen og hjælper patienten videre.

Nogle gange er det eksempelvis nok at give råd og vejledning over telefonen. Andre gange vurderer den faglige ekspert, at patienten skal tilses af det kommunale akutteam i eget hjem eller indlægges på hospitalet.

- De foreløbige resultater ser lovende ud. Samtidig er det spændende, at vi i Region Midtjylland er med til at udvikle nye og innovative patientforløb, som fleksible indlæggelser er et godt eksempel på. Nu må vi afvente og se de endelige resultater, og så må vi vurdere, hvordan de kan bidrage i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen, siger Henrik Gottlieb Hansen (A), medlem af regionsrådet og formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland. 

Samarbejde mellem hospital og kommune er afgørende

Samarbejdet mellem hospital og kommune er et centralt omdrejningspunkt for ordningen med fleksible indlæggelser. De foreløbige tal fra undersøgelsen viser, at et godt samarbejde med akutteamet i Silkeborg Kommune har sikret, at patienterne i højere grad kan blive i eget hjem, når de oplever akut forværring af deres sygdom.

Personalet på Regionshospitalet Silkeborg er ifølge undersøgelsen meget tilfredse med det kommunale samarbejde om patienterne.  

Én borger, én plan

- Vores akutteam er meget positiv i forhold til ordningen med fleksible indlæggelser. Tilbuddet udvisker sektorovergangen i sundhedsvæsenet og giver et fælles arbejdsrum for hospital og kommune. Det har i den grad optimeret samarbejdet tværsektorielt, siger Gitte Willumsen (V), der er formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune, og fortsætter:

- Der er et gensidigt og respektfuldt samarbejde, hvor parterne understøtter den tværgående faglighed til fordel for borgeren. Samtidig er der kontinuitet i behandlingsforløbet, og akutteamet oplever, at der er hurtig hjælp og sparring at hente, for der er aldrig langt fra tanke til handling.

Når akutteamet i Silkeborg Kommune får en henvendelse fra Diagnostisk Center omkring en patient, kører en sygeplejerske fra akutteamet ud til vedkommende og skaber overblik over situationen. Dels i dialog med borgeren, dels ved at foretage en klinisk vurdering, måle værdier eller tage en blodprøve. Hvis borgeren har en individuel selvbehandlingsplan i hjemmet, som hospitalet har udarbejdet, er denne med i afhjælpning af den akutte forværring. Herefter giver sygeplejersken en tilbagemelding til Diagnostisk Center, og det aftales, om borgeren bør tilses i Diagnostisk Center eller kan blive i eget hjem.

Færre kontakter til praktiserende læge og vagtlæge

Udover et fald i antal indlæggelser er der også sket et fald i antal kontakter til både patienternes praktiserende læge og lægevagten.

Flere andre hospitaler har henvendt sig til Regionshospitalet Silkeborg for at hente inspiration i det nye tilbud med fleksible indlæggelser.

727 patienter er med i undersøgelsen, og de har alle en af følgende kroniske sygdomme: KOL, inflammatoriske tarmsygdomme, leversvigt, hjertefilmren eller hjertesvigt.

De endelig resultater fra undersøgelsen forventes klar i slutningen af 2019.