29-05-2018

Det giver en bedre start på livet for moderat tidligt fødte børn at have den samme sundhedsplejerske tilknyttet både på hospitalet og i hjemmet. Det viser resultater fra et projekt om børn født i graviditetsuge 32-37, hvor børn og forældre blev fulgt det første år efter fødslen.

Et ønske om at styrke overgangen mellem hospital og hjem for moderat tidligt fødte børn var udgangspunktet, da Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg tilbage i 2016 indgik et samarbejde om projektet "Sundhedspleje på tværs", der nu er afsluttet.

I projektet blev moderat tidligt fødte børn og deres forældre fulgt det første år efter fødslen med fokus på overgangen fra hospitalsindlæggelse til hjemmet. Moderat tidligt fødte børn er født mellem graviditetsuge 32 og 37 og udgør 90 procent af alle tidligt fødte. Målet med projektet var at skabe trygge og sikre forældre, og på den baggrund styrke relationen mellem barn og forældre.

Når et barn fødes 3-8 uger før termin, kan forældrene ofte føle sig utrygge, da tidligt fødtes signaler kan være svære at aflæse sammenlignet med børn, som er født til tiden. Forældrene kan være udfordret på barnets signaler i forhold til ernæring og søvn, desuden kan tidligt fødte børn være mere urolige og have behov for mere nærhed for at kunne regulere sig selv.

Forældrene til moderat tidligt fødte har ofte en bekymring for barnets udvikling, da moderat tidligt fødte har risiko for at udvikle senfølger som eksempelvis øget sensitivitet, indlærings- og koncentrationsbesvær.

Samme sundhedsplejerske tilknyttet fra fødsel til opstart i pasning

Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg har i projektet afprøvet en ny funktion, hvor en nyuddannet sundhedsplejerske med særlig viden om tidligt fødte blev ansat i en delestilling mellem kommune og hospital. Hun fulgte familierne under indlæggelsen, i overgangen til eget hjem og efter udskrivelsen som familiens sundhedsplejerske. På den måde blev der allerede kort efter fødslen etableret en relation mellem familie og sundhedsplejerske og den særlige viden om tidligt fødte blev gjort let tilgængelig for forældrene, både før og efter udskrivelse.

Både den særlige viden om tidligt fødte og det indgående kendskab til barn og familie, som sundhedsplejersken fik, viste sig at have markant betydning for forældrenes oplevelse af at mestre forældrerollen i de første måneder af barnets liv.

- Det har vist sig, at den særlige viden om tidligt fødte og den gennemgående kontakt, som den tværgående sundhedsplejerske har haft, har lettet overgangen fra hospital til eget hjem for familierne. Den har været afgørende i forhold til, at der hurtigt er etableret en god kontakt mellem det tidligt fødte barn og forældrene, siger Lene Birkner Nielsen, der er klinisk sygeplejespecialist og projektleder.

Geografi er den største udfordring for tværgående sundhedspleje

Det viste sig dog at være en større udfordring for den tværgående sundhedsplejerske at skulle dække hele Viborg Kommune rent geografisk. Hun brugte lang tid på at køre frem og tilbage mellem besøgene i deltagernes hjem rundt omkring i kommunen.

Til gengæld gav det familierne i projektet en stor tryghed, at den samme sundhedsplejerske fulgte dem fra den første tid, hvor de var særligt sårbare, til tiden i hjemmet efter udskrivelsen fra hospitalet.

- Noget af det aller vigtigste, vi har fået ud af projektet, er, at vi med den tværgående sundhedsplejerske har formået at gøre forældrene trygge i overgangen fra at være indlagt på hospitalet til at komme tilbage i eget hjem med det tidligt fødte barn, siger Lene Birkner Nielsen.

En stor gevinst ved, at relationen mellem familierne og sundhedsplejersken var veletableret inden udskrivelse, var, at det hurtigere var muligt at arbejde i dybden med forældrenes trivsel og sikkerhed i forældrerollen og hermed underbygge relationen til barnet.

Højere amme-rate

Amme-raten blandt deltagerne viste sig at være rigtig høj sammenlignet med tilsvarende tal på landsplan.

74 % procent af mødrene i projektet ammede fuldt ud fire måneder efter fødslen. På landsplan ammer 40 procent fuldt ud, når barnet er fire måneder.

Flere sårbare mødre end forventet

Andelen af særligt sårbare mødre blandt deltagerne var 63 procent, og det tal er større end forventet. Især fordi de allermest sårbare allerede var udelukket fra deltagelse. De særligt sårbare mødre bliver hurtigere usikre og kan have behov for særlig støtte og vejledning i forhold til at aflæse og tolke barnets signaler og adfærd.

19 familier til moderat tidligt fødte børn deltog i projektet. Både i Viborg Kommune og på Regionshospitalet Viborg arbejder personalet videre med den fælles viden, de har fået fra projektet. Samarbejdet om de nyfødte på tværs af kommune og hospital er kommet for at blive, forlyder det fra begge parter, der nu arbejder på at finde den bedst mulige vej for samarbejdet i fremtiden.

Rapporten om projektet "Sundhedspleje på tværs" kan rekvireres hos klinisk sygeplejespecialist Lene Birkner Nielsen ved at skrive en mail til lednie@rm.dk.