National midtvejsrapport konkluderer, at Hospitalsenhed Midt er kommet langt med at indføre "Sikkert Patientflow". Det nationale projekt er iværksat af Sundheds- og Ældreministeriet og løber til udgangen af 2018.

21-06-2018

Hospitalsenhed Midt bliver i rapporten vurderet til at ligge på modenhedsniveau 4 ud af 5 mulige (hvor 5 er øverste trin). At Hospitalsenhed Midt ligger på modenhedsniveau 4 betyder, at de arbejdsgange, som konceptet anbefaler, er helt integreret i hospitalets drift. Ledelsen tager et aktivt ansvar for fremdriften, og hospitalet arbejder i høj grad systematisk med data, patientfokus, kommunikation og vidensopbygning for at udbrede og videreudvikle konceptets metoder og redskaber til at skabe forbedringer.


Hospitalsenhed Midts resultater i midtvejsrapporten. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse har konsulenterne bag rapporten vurderet det aktuelle modenhedsniveau (grøn) og udviklingen siden den første rapport (gul). ”Målepunkterne” i spindelvævsdiagrammet er Arbejdsgange, Ledelse, Patientfokus, Data, Kommunikation og Vidensopbygning.

Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt

Gode, sammenhængende og sikre patientforløb fra start til slut er målet med ”Sikkert Patientflow”. Midlet har blandt andet været at forbedre hospitalernes evne til at forudsige udskrivninger og indlæggelser – og at tilpasse ressourcerne til opgaverne. Lokale tavlemøder (hvor der dagligt tages stilling til plan og udskrivelsestidspunkt for den enkelte patient), kapacitetskonferencer på tværs af hospitalsenhedens afdelinger og centre, kapacitetsoverblik på storskærme og flowforbedringsteam er konkrete eksempler på redskaber, som ”Sikkert Patientflow” benytter sig af.

Kvalitetskonsulent Betty Bie Mikkelsen fra Kvalitet, Hospitalsenhed Midt, understreger, at ”Sikkert Patientflow” ikke længere er et projekt. Det er fuldt implementeret som en fast organisation i hele Region Midtjylland, og det har på flere måder haft stor betydning for resultaterne.
- Mere konkret vil jeg gerne fremhæve de velfungerende tavlemøder og kapacitetskonferencer. Vi har indført nyt kapacitetsoverblik med nem adgang til tidstro og aktuelle data, og vi har sikret kontinuerligt ledelsesfokus blandt andet via den særlige strategiske indsats i 2018 ”Fokus på værdi for patienten”. Sidst, men ikke mindst, spiller vores flowforbedringsteam med repræsentanter fra alle involverede afdelinger og centre en stor rolle. De mødes jævnligt for at drøfte udfordringer og for at udvikle konceptet yderligere, siger Betty Bie Mikkelsen, der er fast ansat som Hospitalsenhed Midts hospitalskoordinator for ”Sikkert Patientflow”.

Færre brandslukninger og flaskehalse

Implementeringen af ”Sikkert Patientflow” opleves på langt de fleste hospitaler i høj eller meget høj grad at have ført til færre ”brandslukninger” (uforudsete og kaotiske kapacitetsproblemer), færre flaskehalse (fx røntgen, laboratorier mv.), bedre samarbejde og bedre relationer mellem personalet i det enkelte afsnit, hedder det i midtvejsrapporten, som er nummer 2 i en planlagt serie på 3.

Den aktuelle evalueringsrapport baserer sig på casestudier på 5 akuthospitaler, en spørgeskemaundersøgelse blandt nøglepersoner på akuthospitalerne og supplerende interviews med repræsentanter for de enkelte akuthospitaler og en ledelsesrepræsentant for hver af de fem regioner. Den afsluttende afrapportering bliver suppleret med statistiske analyser af data eksempelvis for belægningsgrad, dage med overbelægning, gennemsnitlig liggetid, genindlæggelser og andet, der kvantitativt kan belyse effekten af ”Sikkert Patientflow”.

Rapporten: Evaluering af implementering af Sikkert Patientflow, 2. afrapportering, finder du her.