I Røntgen og Skanning møder du forskellige personalegrupper:

Radiologer
En radiolog er en læge, der efter sin lægelige grunduddannelse har gennemført en speciallægeuddannelse i radiologi.
En radiolog skal have en god klinisk indsigt, og udøvelse af specialet kræver et tæt samarbejde med de kliniske behandlingsafdelinger. Det er ikke nok at besidde den viden som er relevant for diagnostisk og funktionel billeddannelse, man skal også kunne vælge den hensigtsmæssige diagnostiske og/eller terapeutiske strategi i den konkrete situation for at opnå den bedst mulige løsning af et givent klinisk spørgsmål. Alle stråle-, patient- og ressourcekrævende undersøgelser visiteres således af en radiolog mhp. undersøgelsens berettigelse og hvordan den skal udføres.
 

En radiolog skal være en god kommunikator, der kan forstå de henvisende instansers problemstillinger og kan formidle undersøgelses- og behandlingsresultater i en for henviseren i en anvendelig form både med hensyn til fund og til graden af sikkerhed om diagnoser og deres betydning. En radiolog er hverken billedmager eller billedfortolker, men en specialuddannet læge, der indgår i det behandlende team og tager medansvar for patienten. Det er radiologen, der gransker og beskriver alle undersøgelser og foretager alle behandlinger, ligesom det er radiologen, der efterfølgende konferer fund/behandling med den henvisende læge/afdeling.
Den radiologiske speciallægeuddannelse omfatter alle nedenstående organområder og modaliteter, efterfølgende subspecialiserer den færdige radiolog sig oftest i større eller mindre grad. Indenfor radiologien findes nedenstående subspecialer/interesseområder:

Organrelaterede Modalitetsrelaterede 
 Thorax radiologi  
 Abdominal radiologi  Radiografi (røntgen)
 Urogenital radiologi  
 Neuroradiologi  CT-scanning
 Muskuloskeletal radiologi  
Pædiatrisk radiologi MR-scanning
Onkologisk radiologi  
Mamma radiologi UL-scanning
Kar- og interventions-radiologi  


Radiografer og røntgensygeplejersker
Radiografuddannelsen er en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse specifikt rettet imod billeddiagnostik, imens en røntgensygeplejerske er en færdig sygeplejerske, som efterfølgende har gennemført en uddannelse i radiografi, strålehygiejne mm. – i daglig praksis er der ingen forskel på arbejdsopgaverne, som er selvstændigt at udføre og kvalitetsvurdere de ikke-lægekrævende røntgen, CT- og MR-undersøgelser samt at samarbejde med radiologen ved de lægekrævende undersøgelser og behandlinger. Derudover er det radiografer og røntgensygeplejersker der står for langt hovedparten af patientkontakt og –omsorg.
Ligesom radiologer subspecialiserer mange radiografer og røntgensygeplejersker sig over tid indenfor de samme ovennævnte områder, ligesom enkelte radiografer efteruddanner sig til beskrivende radiografer.


Lægesekretærer
Lægesekretærerne er afdelingens ”ansigt udadtil” i receptionen, hvor alt varetages omkring tidsbestillinger og – ændringer, og hvor gående patienter melder deres ankomst. Det er også lægesekretærerne, der varetager renskrift af undersøgelses- og behandlingsbeskrivelser, besvarer diverse telefonopkald, registreringer, referatskrivninger samt meget mere og gør klar til de daglige konferencer, sørger for at få undersøgelserne dikteret af radiologen osv.
Lægesekretærerne i Røntgen og Skanning har stor it-indsigt, idet afdelingen er fuldt digitaliseret, hvilket vil sige, at alle arbejdsgange håndteres papirløst og også kommunikationen med de interne og eksterne samarbejdspartnere foregår elektronisk – både modtagelse af henvisninger og afsendelse af svar. Endelig er det lægesekretærerne, der varetager en stor del af den løbende kontakt med de henvisende afdelinger/instanser, og de har derfor en betydelig viden om de lægelige specialer, som afdelingen servicerer.
Også lægesekretærerne er delvist subspecialiserede, idet nogle mest er tilknyttet bookingteamet, andre konferenceteamet og andre igen sekretariatsteamet. Af hensyn til nedluknings-/ferieperioder mm. roterer alle lægesekretærer dog imellem de forskellige funktioner.


Røntgenfysiker
Den ansvarlige fysiker er iht. Bekendtgørelse 975 (Røntgenbekendtgørelsen) selvstændigt og i samarbejde med afdelingsledelsen ansvarlig for at sikre kvalitet samt løbende vedligeholdelse og kontrol af afdelingens apparatur, i særlig grad den del, som er baseret på røntgenstråler, herunder også stadig kvalitetsudvikling af røntgenundersøgelser mhp minimering af stråledosis for patienten i forhold til den billedkvalitet, der netop er god nok til at stille diagnosen.Systemansvarlige og kvalitetskoordinator
Der er i afdelingen personale, som overvåger og er ansvarlig for at afdelingens interne IT-systemer (Røntgeninformationssystem (RIS), billedarkiv (PACS), server til billeddistribution til Regionshospitalets afdelinger (PACS-WEB) og ambulatorier samt dikteringssystem (SpeechMagic)) fungerer optimalt, samt sikre at personalet er uddannet i og fortrolig med brugen af systemerne.
Desuden skal alle undersøgelser, behandlinger og arbejdsgange løbende dokumenteres i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel og gældende lovgivning. Dette arbejde påhviler alle ovennævnte personalegrupper i samarbejde med afdelingens kvalitetskonsulent, en efteruddannet røntgensygeplejerske med kvalitetsarbejde som fuldtidsbeskæftigelse – alle instrukser mm. ligger tilgængelige i e-dok via internettet eller hospitalets intranet http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_760102.nsf.

Serviceassistenter 
Serviceassistenter (tidligere portører og rengøringsassistenter) er ansat i Driftsafdelingen, men Røntgen og Skanning har i dagtiden tilknyttet faste serviceassistenter, som bringer sengeliggende patienter til og fra afdelingen, hjælper med at løfte og meget andet.