I Ortopædkirurgi arbejder vi målrettet og kontinuerligt med kvalitet og patientsikkerhed.

Vi stræber efter altid at yde den bedst mulige undersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme med inddragelse at den enkelte patients ønsker og behov.

Afdelingen arbejder systematisk med monitorering, resultatopgørelse, rapportering og forbedring af den faglige-, patientoplevede- og organisatoriske kvalitet.

Patienter hos Ortopædkirurgi skal kunne føle sig trygge, og patientforløbene skal være sammenhængende og sikre.

Vi ønsker at patienterne indgår som partnere i eget behandlingsforløb, og inddrager dem i at opnå den bedst mulige tilrettelæggelse af eget forløb. Kommunikationen med patienter og pårørende skal være forståelig og foregå som dialog. Afdelingen modtager desuden patienters tilbagemeldinger via Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser (LUP), brugerdialoger, interview og spørgeskemaer.

Der arbejdes med patientsikkerhed via bl.a. indberetning af utilsigtede hændelser, hvor den viden der opsamles bruges til kvalitetsforbedringer.

Afdelingens medarbejdere arbejder efter instrukser, procedure og retningslinjer, som løbende opdateres på baggrund af nyeste viden. Disse kan findes i afdelingens e-dok samling.

 

Kvalitetsorganisation