Kontaktoplysninger til kommunerne

På denne side finder du kontaktoplysninger til alle kommunerne i Region Midtjylland:

Kontaktoplysninger til kommunerne i Region Midtjylland

Sundhedsaftalen 2019-2023

– Et nært og sammenhængende Sundhedsvæsen i balance

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren om samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen understøtter, at den enkelte borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet. Aftalen revideres en gang i hver Regionsrådsvalgperiode, hvilket vil sige hvert 4. år.

Med Sundhedsaftalen 2019-2023 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen til gavn for borgeren. Sundhedsaftalen bygger på 4 visioner for et fælles sundhedsvæsen:

  • Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
  • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
  • Mere lighed i sundhed – social og geografisk
  • Mere Sundhed for pengene

Sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland foregår på flere niveauer:

  • Det politiske niveau (Sundhedskoordinationsudvalget)
  • Det overordnede administrative niveau på tværs af Region Midtjylland (Sundhedsstyregruppen)
  • Det udviklende og udmøntende niveau (klyngestyregrupperne)
  • Det bilaterale samarbejde mellem den enkelte kommune og det lokale hospital

Klyngestyregruppe

Sundhedsaftalen omsættes lokalt i de enkelte klyngestyregrupper til mere konkrete handlinger via lokalt aftalte prioriteringer, samarbejdsprojekter og –relationer. Hospitalsenhed Midt er en del af Midtklyngen.

I Midtklyngen sætter klyngestyregruppen den overordnede strategiske retning for det lokale samarbejde på sundhedsområdet mellem Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Kommune, Skive Kommune, Viborg Kommune, Psykiatri og Social samt almen praksis i klyngen.

Klynge-temagrupper

Klyngestyregruppen har valgt at nedsætte to klynge-temagrupper til opfølgning på samarbejdet :

  • Klynge-temagruppe for voksne patient/borger
  • Klynge-temagruppe for børn, unge og familien

Klynge-temagrupperne arbejder tværsektorielt indenfor deres respektive områder og indenfor sundhedsaftalen.

Klyngestyregruppen og klynge-temagrupperne kan nedsætte ad-hoc grupper med henblik på løsning af konkrete, tidsafgrænsede opgaver.

Organisering i Midtklyngen

Organiseringen i Midtklyngen ser sådan ud: