Forskning_banner_03.jpg

Formål

Forskningsrådet har som opgave at styrke og fremme forskning på Hospitalsenhed Midt. Forskningsrådet skal yde strategisk rådgivning til Hospitalsledelsen i forhold til nuværende og fremtidige satsningsområder.

Forskningsrådets mål:

Forskningsrådet omorganiseres ved årsskiftet 2020/2021 med succeskriterierne, at rådet arbejder strategisk, er beslutningsdygtigt og koordinerer implementering af Uddannelses- og Forskningsstrategien for HE Midt. Samtidigt oprettes et Forskningsforum, der sikrer åben dialog mellem Forskningsrådet og det samlede forskningsmiljø. 

Kommissoriet er godkendt af Strategisk Ledermøderforum Midt d. 08/12-2020

Forskningsrådet har følgende mål for sit arbejde

Tidsplan og mødefrekvens

Rådet afholder et møde hvert kvartal. Datoer fastsættes i november for hele det kommende år. Der indkaldes via Outlook.

Forskningsrådets fire årlige møder planlægges, så de i udgangspunktet har en varighed på en time hver, men i tillæg hertil planlægges således, at

  • to heraf afholdes som et fællesmøde med Uddannelsesrådet i yderligere en time, og
  • to heraf afholdes et åbent, orienterende møde i Forskningsforum med en bred kreds af deltagere med interesse for forskning i yderligere en time.

Fællesmøder med Uddannelsesrådet afholdes i Viborg, mens møderne med det åbne Forskningsforum afholdes på skift på de tre matrikler Viborg, Silkeborg, Hammel.

De to tilknyttede møder har følgende begrundelser:

Forskningsrådet holder to årlige fællesmøder med Uddannelsesrådet, hvor de to råd sammen drøfter og træffer fælles beslutninger om de strategiske indsatser, der skaber synergi og integration mellem uddannelse og forskning i forhold til implementering af den fælles uddannelses- og forskningsstrategi for HE Midt.

Derudover afholder Forskningsrådet to gange årligt (eller efter behov) møder i det åbne Forskningsforum, åbent for alle forskere fra HE Midt samt ledere og specialister med særlig interesse i forskningsområdet.