Udvikling af Diagnostisk Center og Center for Planlagt Kirurgi kræver fortsat tilpasning af bygningsmassen.

29-05-2013

Et forslag til dispositionsplan for renoveringer, ombygninger og en mindre udvidelse af Regionshospitalet Silkeborg vandt regionsrådets tilslutning, da det blev præsenteret for rådet i dag, 29. maj.

Med godkendelsen sikrer regionsrådet, at hospitalet kan fortsætte de omfattende bygningstilpasninger, som er en konsekvens af de særlige opgaver, Regionshospitalet Silkeborg er tildelt nu og i fremtiden, bl.a. som udviklingshospital for hurtige, tværfaglige udredningsforløb for akutte medicinske patienter; som center for planlagt kirurgisk behandling især i bevægeapparatet og som friklinik med kort ventetid på behandling, der ikke kan gives på regionens andre hospitaler inden for behandlingsgarantien.

Dispositionsplanen bliver fundamentet for en fortsættelse af de bygningstilpasninger, Regionshospitalet Silkeborg har foretaget siden 2010 - med ombygning af akutklinik, blodprøvetagning, ambulatorier og sengeafsnit. Dette arbejde, som er udført inden for en bevilling på 30 mio. kroner, afsluttes i år. Den nye dispositionsplan tager tråden op med investeringer for yderligere 45 mio. kroner i årene 2013 - 2016. Hertil kommer, at der i regionale apparaturpuljer og på hospitalsenhedens driftsbudget er reserveret godt 12 mio. kroner til køb af medikoteknisk udstyr og inventar i de kommende år.

Seks faser
Dispositionsplanen rummer en samlet plan for de fysiske rammer på Regionshospitalet Silkeborg. Planen sigter for det første på at placere "beslægtede" funktioner i sammenhængende faglige fællesskaber - og for det andet på at få bygningsrammer, forsyningsveje og personaleressourcer til at spille effektivt sammen.

Dispositionsplanen er delt op i seks faser, hvoraf fase 1 - ny tilbygning med ambulatoriefaciliteter til Diagnostisk Center - er bevilget og ved at blive gennemført. Som led i fase 1 installeres en MR-skanner i næste måned.
Fase 2 - 6 er hovedsagelig renoveringer og ombygninger, som bortset fra en enkelt kun kan udføres én fase ad gangen, da hospitalet skal være i fuld drift samtidig.

Fase 2: Renovering og indretning af Intensivt Afsnit med nye og større rammer og udbygningsmuligheder for intensiv tidlig neurorehabilitering i tæt samarbejde med Hammel Neurocenter. Økonomisk ramme 12 mio. kroner. Gennemføres 2013 - 2014.

Fase 3: Renovering af Ortopædkirurgisk Sengeafsnit med tidssvarende sengestuer, bad- og toiletforhold. Økonomisk ramme 7,2 mio. kroner. Gennemføres 2015.

Fase 4: Udvidelse af dagkirurgi med 250 kvadratmeter, så operationskapaciteten kan øges. Økonomisk ramme 5 mio. kroner. Gennemføres 2015.

Fase 5: Det tidligere Intensivt Afsnit ombygges til opvågning og ambulatorier. Økonomisk ramme 6,8 mio. kroner. Gennemføres 2015 -2016.

Fase 6: Friklinikken flyttes til Dagkirurgisk Afsnit. En nær fysisk tilknytning er hensigtsmæssig. Samtidig giver flytning af Friklinikken mulighed for at udvide Reumatologisk Ambulatorium. Økonomisk ramme 14 mio. kroner. Gennemføres 2016.

Regionshospitalet Silkeborg gennemfører renoverings- og ombygningsprojektet med Aarhus Arkitekterne som bygherrerådgiver.

Se dispositionsplan-prospektet her.