Nye tal for udgifter per borger til hospitalsforbrug i Region Midtjylland viser, at borgerne i HE Midts almindelige optageområde (Viborg, Silkeborg og Skive kommuner) har regionens laveste forbrug. Det vil sige, at borgerne i HE Midts område per person bruger færrest ydelser fra hospitalerne.

Tallene i den nye opgørelse er fra 2013. Da der senest blev lavet samme måling, var tallene fra 2010. Dengang havde borgerne i HE Midts område i gennemsnit regionens højeste forbrug - så på tre år er billedet vendt. I 2010 brugte en borger i HE Midt-området hospitalsydelser for 852 kroner mere end en gennemsnitsborger i regionen. I 2013 ligger det tal 282 kroner under gennemsnittet og er altså det lavest i Region Midtjylland.

- Der er sket en meget stor udvikling fra 2010 til i dag. Både hos os på hospitalerne i HE Midt, men ikke mindst også i de kommuner og hos de praktiserende læger, vi samarbejder med. På hospitalerne har vi lavet flere ambulante tilbud, og vi har inventeret og undersøgt, hvor vi kan forbedre os. Samtidig har kommunerne virkelig taget den store sundhedsopgave på sig med for eksempel akutpladser og akutteams. Det tyder reelt færre akutte indlæggelser hos os, siger sygeplejefaglig direktør på HE Midt Tove Kristensen.

Grafen viser udviklingen fra 2010 til 2013 i hospitalsforbrug målt i kroner for borgere over 16 år i Region Midtjylland. (DRG betyder ”Diagnose Relaterede Grupper” og er et system, der sætter taksterne/omkostningerne for hospitalernes undersøgelser og behandlinger.) Kilde: Region Midtjylland.

Tiltag på tværs af kommuner og hospitaler
Der er de senere år også sat en lang række såkaldte ”tværsektorielle” tiltag i værk – tilbud på tværs af hospital og kommune. Det er for eksempel opfølgende hjemmebesøg og kommunale visitatorer på hospitalerne. Herudover åbnede i maj 2011 Hospitalsvisitationen på HE Midt, så der nu er én fælles indgang til hospitalernes tilbud, og visitationen har samtidig viden om kommunale tilbud. Alle disse tiltag kan have betydning for den positive udvikling med lavere hospitalsforbrug.

- Det er positivt, når tallet i denne sammenhæng falder. Det betyder, at vi sammen med kommuner og praktiserende læger samlet set kan give borgerne sundhedstilbud, der er billigere for vores samfund. Det dyre er ikke altid det bedste. I nogle sammenhænge kan kommunerne løse en sundhedsopgave tættere på borgerne og billigere end hospitalerne, fordi vi skal have specialister, der kan tage sig af de mest komplicerede og komplekse – og dermed også dyreste – ydelser, forklarer Tove Kristensen.

I den regionale opgørelse er der taget højde for diverse forskelle i befolkningssammensætning i kommunerne, så tallene er sammenlignelige på tværs af kommuner og hospitalsenheder.

Læs flere nyheder fra Hospitalsenhed Midt >>