Tegninger og billeder bliver centrale hjælpemidler i Intensivt Afsnit I25's kommunikation med patienter, der midlertidigt er ude af stand til at tale.

17-11-2015


Sygeplejerske Mia Nielsen og intensivsygeplejerske Birgit Sloth Poulsen viser eksempler på de nye kommunikationshjælpemidler.

 

Det latinske ord frustra, som betyder forgæves, lever videre i bedste velgående i det danske sprog i ordet frustration. Frustration er om noget den følelse, der rammer og lammer en patient, som mister evnen til at tale. Midlertidigt, eksempelvis som følge af intubering under respirator-behandling, eller varigt, eksempelvis på grund af en hjerneskade. Og frustrationen breder sig hurtigt til patientens omgivelser - de pårørende og det personale, som skal pleje og behandle patienten. For alle vil kommunikere - sende budskaber, forstå og blive forstået. Og fordi kommunikation er så fundamental i samspillet mellem mennesker, er forgæves kommunikation noget af det mest frustrerende.

Derfor faldt det på et tørt sted, da Intensivt Afsnit I25 på RH Viborg blev inviteret til at deltage i et projekt, der benytter og udvikler strategier og hjælpemidler til kommunikation med patienter, som pludselig ikke er i stand til at tale.

- Kommunikation med patienter, der midlertidigt har mistet deres talesprog, er noget, der altid har fyldt meget i I25. Vi vil virkelig gerne forstå, hvad patienterne forsøger at signalere, men desværre lykkes det ikke altid, selvom vi gør os umage og bruger megen tid på det, fortæller klinisk sygeplejespecialist Tina Allerslev fra I25.

- Vores motivation til at gå ind i projektet er også, at det positivt understøtter alt, hvad vi ellers arbejder hen imod: Individuelle forløb, høj sikkerhed, tryghed og effektiv behandling på et højt kvalitetsniveau, tilføjer afdelingssygeplejerske Christine Dragsbæk, I25.

 

Alternativ og supplerende kommunikation
Projektet ledes af "Teknologi i Praksis" - en socialøkonomisk virksomhed, der afprøver og udvikler teknologibaserede rehabiliterings-løsninger til borgere med funktionsnedsættelse. Projektets titel er "Tryg via kommunikation - Implementering af Alternativ og Supplerende Kommunikation på hospitalsafdelinger til patienter uden funktionelt talesprog".

Projektet, der er støttet af TrygFonden, arbejder for at sikre det bedste forløb og en bedre pleje til målgruppen, blandt andet ved at undgå misforståelser i kommunikationen mellem patient og personale.

Fem hospitalsafsnit fra Region Midtjylland deltager - fra HE Midt også Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Fra passiv til aktiv kommunikation 

I25 arbejder målrettet på, at intensive patienter så vidt muligt skal være vågne under indlæggelsen, hvor de tidligere i højere grad blev holdt sovende. Det letter overgangen, når patienten skal trappes ud af respiratoren, og det gør det lettere at inddrage patienten som aktiv medspiller i sit eget pleje- og behandlingsforløb. Men det udfordrer også kommunikationen mellem patient og personale - og mellem patient og pårørende. Her kommer kommunikationshjælpemidlerne og -strategierne ind - som et middel til at sætte patienten i stand til at kommunikere selvstændigt trods sit talehandicap. Og når patienten kan kommunikere selvstændigt og give udtryk for sine behov, tanker og følelser, ændrer forholdet sig mellem patient og personale. For så kan kommunikationen også finde sted på patientens og ikke udelukkende på personalets præmisser.

Billeder er bedre end bogstaver
Startskuddet for I25's deltagelse gik 5. november. "Teknologi i Praksis" kom med hjælpemidlerne og introducerede de nye kommunikationsstrategier for tovholderne og nøglepersonerne i afsnittet. Hjælpemidlerne baserer sig i vid udstrækning på tavler og iPads med billeder og tegninger, som patienten kan pege på. Illustrationerne er ledsaget af ord eller korte sætninger. Tanken er, at nøglepersonerne spreder den nye viden og de nye metoder til resten af afsnittets ansatte.

- "Teknologi i Praksis" holder tæt kontakt med os i projektperioden. Vi kan få tilrettet materialer og udstyr, hvis der bliver behov for det, og når projektet er færdigt til marts, får vi overdraget alt udstyret, siger Tina Allerslev.

Christine Dragsbæk understreger, at deltagelsen i projektet naturligvis har "start-omkostninger". Men hun forventer, at afsnittet kan høste effektiviseringsgevinster på den lange bane, fordi kommunikationen isoleret set bliver mindre tidskrævende med de nye hjælpemidler og ensartet kommunikation. Desuden tyder studier på, at de nye kommunikationsmetoder kan reducere indlæggelsestid og følgevirkninger.

Christine Dragsbæk fremhæver, at patienterne givetvis vil opleve det som en lettelse, at personalet kommunikerer ensartet.

Tina Allerslev og Christine Dragsbæk vil gerne hjælpe med at udbrede de nye kommunikationsmetoder til andre afsnit, når de er endeligt implementeret i I25. De forestiller sig også, at elementer af systemet kan bruges i kommunikationen med patienter, der ikke kan dansk. Også patienter med den neurologiske sygdom ALS kan med fordel introduceres i god tid til systemet.

fotos: Agata Lenczewska-Madsen