Den nye viden kan være med til at kvalificere universiteters håndtering af de studerendes alkoholvaner. Tiltag på dette område kan indirekte få betydning for folkesundheden.

22-11-2018

Unges forbrug af alkohol og universiteters håndtering af studerendes alkoholvaner diskuteres ofte i den offentlige debat. Et nyt forskningsarbejde bidrager med ny viden om, hvordan alkohol spiller en rolle i studietiden på et dansk universitet.

Forskningsarbejdet er udført i et samarbejde mellem Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Leeds University UK. 105 studerende og 38 ansatte i stabene på de sundhedsvidenskabelige uddannelser på Aarhus Universitet har i et studie beskrevet deres syn på og holdninger til alkohols betydning i studielivet – og om deres eget forbrug. Projektet, der er gennemført online, har anvendt en særlig metode, hvor deltagerne opstiller og grupperer udsagn, der kan belyse deres antagelser. Ved at analysere disse grupperinger har forskerne indkredset 9 synspunkter, som dokumenterer vidt forskellige normer og opfattelser af, hvordan alkohol har indflydelse på studielivet.

Disse peger på, at studerende overordnet set synes, at deres alkoholforbrug er fornuftigt. Desuden overvejer studerende de sundhedsmæssige konsekvenser på kort og langt sigt af et højt forbrug af alkohol. Men samtidig viser undersøgelsen også, at nogle studerende oplever et socialt pres til at drikke; at man bliver anset som kedelig, hvis man ikke drikker. Alkohol anvendes af de studerende både til at dæmpe nervøsitet, bekymringer og hæmninger, men også til at give en god fest ekstra brændstof.

Gør som jeg siger – ikke som jeg gør …

- Vi ved, at normer og vaner, man tillægger sig i ungdommen, følger en senere i livet. Alkohol er ingen undtagelse. Alkohol er årsag til store helbredsproblemer i samfundet i dag, og det afspejles også på universiteterne. Hvordan de studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser ser på og forbruger alkohol har væsentlig betydning. Det er jo dem, der skal forebygge og behandle alkoholskader hos befolkningen i fremtiden – og netop dette aspekt har været vores motivation for at deltage i forskningsprojektet, siger forskningsansvarlig antropolog, ph.d. Mette Terp Høybye fra forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg. Hun er også tilknyttet Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet som lektor.

Mette-Terp-Høybye_DSC_3113_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Hun peger på, at resultaterne af forskningsarbejdet, som netop er publiceret i det amerikanske tidsskrift PLOS ONE, er vigtigt i en forebyggelses-kontekst.
- Forskelligheden i de synspunkter, som er kommet frem af analysen, er vigtig. Når man er bevidst om dette, bliver det tydeligt, at vi grundlæggende må målrette udviklingstiltag til forebyggelse af skadelig alkoholadfærd på universiteterne og i samfundet generelt. Målrettede tiltag, der tager højde for den variation i holdninger til og antagelser om alkohol, som vi finder, kan være med til at ændre på de studerendes adfærd og forebygge, at de opbygger et sundhedsskadeligt forbrug af alkohol i deres studietid, siger hun.

Bag om forskningsresultatet:

  • Student and staff perceptions of alcohol as part of student life in Denmark: A Q methodology study.
  • Et studie, der anvender Q-metodologien, der kombinerer kvalitativ og kvantitativ forskning.
  • Deltagerne har indikeret deres enighed eller uenighed i 40 udsagn, der på forskellig vis afspejler antagelser om alkohol. Deltagerne har haft mulighed for at tilføje kvalitative data i form af kommentarer og eksempler. Deltagerne har selv rapporteret oplysninger om eget alkoholforbrug, køn, alder og studie- eller ansættelsestilknytning.
  • Forskningsarbejdet er udført i et samarbejde mellem Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Leeds University UK. Sidstnævnte har udviklet projektet, og forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi har deltaget i forskningsarbejdet for at opnå ny viden til udvikling af forskningsmetoder – og for at bidrage med viden om syn på alkohol blandt den næste generation af sundhedsprofessionelle.
  • 105 studerende og 38 ansatte i stabene på de sundhedsvidenskabelige uddannelser på Aarhus Universitet har deltaget i studiet.
  • Resultaterne af forskningsarbejdet er publiceret i det multidisciplinære amerikanske tidsskrift PLOS ONE. 
  • Kontakt for flere oplysninger: Mette Terp Høybye, telefon 6010 6066, mail: methoy@rm.dk