Sammenfatning

HMU bakker op om forslaget, der understreger nødvendigheden af at bevare tre bæredygtige neurologiske afdelinger i Region Midtjylland. Forslaget styrker akutfunktionerne på hospitalerne i Gødstrup, Viborg og Aarhus, som Folketinget har udpeget som kvalitetsfondsprojekter.


Forslaget tager højde for, at:

  • Der er et ensartet kvalitetsniveau jf. de nationale kvalitetsdatabaser på alle tre afdelinger
  • Der er en ensartet patienttilfredshed på alle tre afdelinger

Forslaget sikrer samtidig balance mellem to primære hensyn, nemlig at opbygge stærke neurofaglige miljøer og samtidig at opretholde en geografisk nærhed for de neurologiske patienter, som er en patientgruppe med mange kronisk syge og ældre med livslange kontrol- og behandlingsforløb. Med forslaget fastholder man tilgængelighed og nærhed. I Region Syddanmark, har man med tilsvarende befolkning og geografisk udstrækning fire neurologiske afdelinger.

Forslaget sikrer en fortsat sammenhæng mellem klassisk neurologi og neurorehabilitering og rehabilitering efter rygmarvsskade. En sammenhæng, som er skrevet ind i den gældende neurologiske specialeplan. Med stærke forsknings- og udviklingsmiljøer, herunder en universitetsklinik, inden for rehabilitering støtter HMU, at HE Midt fortsat er spydspids for rehabilitering indenfor neurologien.

Forslaget er særdeles vigtigt ift. HE Midts muligheder for:

  • At agere som det akuthospital, med neurologiske patienter med andre symptomer og sygdomme end apopleksi.
  • At sikre effektive og sammenhængende patientforløb på det neurologiske område.
  • At sikre den fortsatte udvikling af neurorehabiliteringsområdet.
  • At fastholde og udvikle en stærk neurofaglig profil.

HE Midts opgaver inden for neurologi og neurorehabilitering:

  • Klassisk neurologi: Ambulant funktion med udredning af ca. 2.700 patienter og 14.300 ambulante besøg pr. år.
  • Akut neurologi: 12 senge til patienter med andre akutte neurologiske tilstande end apopleksi 1.100 patienter pr. år. Dertil 4 rehabiliteringssenge på hovedfunktionsniveau.
  • Rehabilitering efter rygmarvsskade: Vestdansk Center for Rygmarvsskade, højtspecialiseret og landsdelsfunktion for hele Vestdanmark, 39 senge.
  • Neurorehabilitering: Hammel Neurocenter, højtspecialiseret og landsdelsfunktion for hele Vestdanmark, 57,5 højtspecialiserede senge, 60 senge på regionsfunktion.

9.255 patientforløb, heraf 1.100 akutte

Med forslaget skal den neurologiske afdeling på RH Viborg fortsat have elektiv funktion inden for klassisk neurologi samt en akut funktion.

Regions- og landsdelsfunktioner på Neurologi på RH Viborg
Afdelingen havde i 2018 i alt 9.255 patienter. De 7.355 var fra HE Midts tre optagekommuner, mens de øvrige kommer fra andre hospitalers optageområder, fordi HE Midt har regionsfunktion eller landsdelsfunktion (Vestdansk Center for Rygmarvsskade). Afdelingen har blandt andet regionsfunktion og dermed alle patienter i Region Midtjylland inden for sammedagsudredninger for TIA (transitorisk iskæmisk anfald) og apopleksipatienter med symptomdebut over 48 timer (hvor trombolyse og trombektomi ikke er mulig).

Akut funktion på Neurologi på RH Viborg
Afdelingen har en stor akut funktion for patienter med andre akutte neurologiske tilstande end apopleksi. Akutafdelingen modtager ca. 1.100 neurologiske patienter om året, hvor af hovedparten indlægges på det neurologiske sengeafsnit, der har 12 sengepladser til akutte patienter inden for almen neurologi. Forslaget tager dermed også højde for de mange akutte neurologiske patienter, som har andre neurologiske sygdomme end apopleksi. Derudover rummer sengeafsnittet 4 senge til rehabilitering efter apopleksi.

Center for klassisk neurologi
Afdelingens klassiske neurologi er samlet i et center for klassisk neurologi jf. beslutning fra Regionsrådet i 2011. I den forbindelse blev afdelingen tildelt flere opgaver og regionsfunktioner inden for klassisk neurologi. Centerets klinikker for blandt andet hjernekræft, hovedpine, hukommelse, epilepsi, sklerose og søvnapnø udredte 2.677 patienter i 2017. Til sammenligning havde HE Vest 1.498 udredningspatienter inden for klassisk neurologi og AUH 2.926.

De ambulante neurologiske funktioner i hhv. HE Vest og HE Midt har således forskellig opgaveprofil. HE Vest har ambulant funktion for både klassisk neurologi og apopleksi. HE Midt har en stor ambulant funktion inden for klassisk neurologi med 14.383 ambulante besøg i 2017.

Målopfyldelse på udredningsretten
Neurologi på HE Midt har høj overholdelse af udredningsret og behandlingsgaranti på området (87,7% i 2017). I hele landet udfordres de neurologiske afdelinger af speciallægemangel. For at overholde udredningsretten har Neurologi på HE Midt flyttet opgaver fra læger til 19 sygeplejersker, der efter uddannelse nu er subspecialiserede og har selvstændige patientrelaterede udredningsopgaver. Afdelingen bruger i høj grad telemedicinske løsninger som ambuflex til kontroller. PRO-data bruges aktivt til at reducere faste kontrolforløb inden for sklerose, epilepsi og søvnapnø.

Neurorehabilitering og klassisk neurologi hænger sammen

Neurorehabiliteringen har været en del af neurologien i Danmark siden 2006 og er i specialeplanen et fagområde på lige fod med øvrige neurologiske fagområder. Jf. Sundhedsstyrelsens neurologiske specialeplan er klassisk neurologi og neurorehabilitering forbundet tæt.

Med regionsrådsbeslutningen i 2011 om opgavefordeling mellem de neurologiske afdelinger fik HE Midt derfor ansvaret for en stor regionsfunktion på RH Skive og højtspecialiseret neurorehabilitering på Hammel Neurocenter. HE Midt har landsdelsfunktion inden for højtspecialiseret rehabilitering efter hjerneskade (Hammel Neurocenter) og rygmarvsskade (Vestdansk Center for Rygmarvsskade under Neurologi).

HE Midt har i dag har stor faglig styrke og kvalitet i at have samlet neurologi og rehabilitering i samme enhed. Faglig sparring og ekspertise går på tværs af de to områder og sikrer optimale patientforløb og stordriftsfordele. Også patienter med rygmarvsskade er en del af den neurologiske specialeplan, så man kan udvikle og undersøge ift. de skader, der er i rygmarven ud fra et neurologisk perspektiv.

Mellem Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Neurologi er der fælles lægestab, fælles vagtlag for speciallæger og andre faggrupper. En række specialiserede undersøgelser til rygmarvsskadede gennemføres af neurologer fra Neurologi, og der er tæt samarbejde på tværs om blandt andet højtspecialiseret smertebehandling og spasticitet.

Hammel Neurocenters forskningsenhed har siden 2013 været godkendt som universitetsklinik under Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. I 2018 har Aarhus Universitets bedømmelsesudvalg gennemgået og vurderet Hammel Neurocenters forskningsaktivitet og publikationsniveau og har på den baggrund netop godkendt universitetsklinikken til at fortsætte som universitetsklinik de næste fem år. Fra 2013-2017 har universitetsklinikken publiceret mere end 100 videnskabelige artikler i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade har opbygget en forskningsenhed efter model fra Hammel Neurocenter og ansøger inden for kort tid om at opnå status som universitetsklinik under Aarhus Universitet. Blandt de banebrydende forskningsprojekter er neurostimulation til rygmarvsskadede patienter, hvor de første resultater tyder på, at patienterne kan genvinde førlighed ved hjælp af stimulation fra en pacemaker i bækkenet. Projektet er et af centerets 18 igangværende forskningsprojekter. Centeret publicerede syv videnskabelige artikler i 2017.

HMU opfordrer til, man i gennemgangen af hele området fortsat har fokus på sammenhængen mellem klassisk neurologi og neurorehabilitering og det stærke forsknings- og udviklingsmiljø, som HE Midt har skabt til glæde for patienterne.

Forslaget indebærer, at der fortsat er neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau på RH Lemvig, hvor der sker en samling af HE Vests nuværende regionsfunktionssenge, som hidtil har været placeret i både Lemvig og Holstebro. Ifølge forslaget skal regionsfunktionssengene i Lemvig høre under HE Midt. HMU finder det hensigtsmæssigt, at al specialiseret hjerneskaderehabilitering herved placeres ledelsesmæssigt på Hospitalsenhed Midt, som er et kraftcenter for neurorehabilitering.

Gennemgang af det neurologiske område

HMU finder det positivt, at der foreslås en faglig og kapacitetsmæssig gennemgang af neurologien og neurorehabiliteringsområdet med den præmis, at der også fremover skal være tre fagligt bæredygtige neurologiske afdelinger i Region Midtjylland, og at neurorehabiliteringen skal forankres i HE Midt.

HE Midt er spydspids i Region Midtjylland inden for klassisk neurologi og i hele Vestdanmark inden for neurorehabilitering. HE Midt arbejder konstant og fokuseret på at videreudvikle, effektivisere og forbedre kvaliteten på alle tre områder og ser et stort fremtidigt potentiale i at udbygge dette til gavn for borgerne i Region Midtjylland.

HE Midt er derfor parat til at gå positivt ind i en proces omkring gennemgang af aktivitet, liggetid og arbejdsdeling både inden for neurologi og neurorehabilitering. HE Midt vil bidrage konstruktivt og engageret til den kommende proces og analyse af området og ser med opbakning på det senest fremlagte forslag.

På vegne af HMU ved Hospitalsenhed Midt

 

Lars Dahl Pedersen                           Helle Balling Engelsen
Hospitalsdirektør                              FTR for DSR & RR
Formand                                          Næstformand

 

Download PDF: Høringssvar vedr. forslag om neurologi og neurorehablitering