Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

28-04-2020

En række patienter har fået gennemført en anden skanning for lungekræft, end den skanning som indgår i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for lungekræftpakken. Dette er sket i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg fra 1. april til 2019 til 29. februar 2020. Der er tale om den såkaldte lavdosis-CT-skanning. 625 patientforløb er derfor gennemgået, og indtil nu er 93 patienter blevet tilbudt en ny skanning.

Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg har siden sommeren 2015 tilbudt praktiserende læger at henvise til lavdosis-CT-skanning til udredning af patienter med beskeden mistanke om lungekræft. Skanningen blev indført som et forbedret tilbud til den berørte patientgruppe i stedet for den røntgen-undersøgelse af brystkassen, som indgik i Sundhedsstyrelsens daværende retningslinjer for lungekræftpakken.

Siden indledning af projektet har der været omfattende faglig diskussion af tilbuddet. Sundhedsstyrelsens faglige rådgiver på feltet, det lægefaglige selskab, Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG), har udtalt sig kritisk om brugen af lavdosis-CT ved selv lille mistanke om lungekræft i 2017 og 2019.

Dette skyldes blandt andet kendskabet til, at brugen af lavdosis-CT til patienter med mistanke om lungekræft kan medføre, at man overser lungekræften.

I stedet har DLCG anbefalet fuld CT-skanning med kontrast af brystkassen og maven ved selv lille mistanke om lungekræft. Sundhedsstyrelsen indførte DLCG's anbefaling som gældende retningslinje for lungekræftpakkerne 1. april 2019.

Fortsatte med lavdosis-CT trods nye retningslinjer

Diagnostisk Center har dog fortsat givet praktiserende læger mulighed for henvisning til LDCT ved "Mistanke om lungekræft på grund af ikke-specifikke, vage symptomer, rygning mv, hvor henvisningskriteriet til lungekræftpakken ikke er opfyldt." Samtidig har Diagnostisk Center ikke haft visitationsinstrukser, som sikrede visitation til den rette skanningstype for hver enkelt patient i henhold til SST-retningslinjerne.

Der er derfor patienter, som ikke har fået den anbefalede skanning jf. Sundhedsstyrelsens kræftpakke-vejledning. Praktiserende læger har alene fulgt de henvisningskriterier og tilbud, som Diagnostisk Center har stillet til rådighed. Sagen vedrører alene interne forhold i Diagnostisk Center.

Manglende data og resultater

Man kan som hospital fravige Sundhedsstyrelsens kræftpakkevejledning som led i et forskningsprojekt, hvor konsekvenserne for patienterne afdækkes hurtigt. Forskning kan i denne sag afklare, om lavdosis-CT-skanning er et tilstrækkeligt tilbud til den berørte patientgruppe sammenlignet med Sundhedsstyrelsen anbefaling om fulddosis CT-skanning.

Diagnostisk Center indgik 27. oktober 2017 en aftale med Region Midtjyllands direktion om at producere denne forskning i et omfattende forskningsprogram. Det blev aftalt, at de første data fra forskningen skulle præsenteres allerede tre måneder senere, det vil sige i januar 2018.

Der er dog endnu ikke leveret disse data eller resultater fra Diagnostisk Center trods gentagne rykkere. Der foreligger ingen publiceret eller på anden vis offentlig tilgængelig dokumentation for brugen af lavdosis-CT i Diagnostisk Center, herunder ingen valideret viden om risici og fordele for patienter ved centrets praksis.

DLCG's årsrapporter viser, at Diagnostisk Center fra 2016 har fundet relativt flere patienter med lungekræft i tidligere stadier end hospitalerne i resten af Danmark. Disse tal har været fremført som tegn på, at skanning med lavdosis-CT kan medvirke til at stille lungekræft-diagnoser i tidligere stadier. Men på grund af de manglende publicerede data er der ikke dokumentation for, at det forholder sig sådan.

Lavdosis-CT-tilbud stoppet

I slutningen af december 2019 udtaler DLCG sig for anden gang kritisk om Diagnostisk Centers brug af lavdosis-CT i udredning for lungekræft, og bemærker, at denne ikke overholder den gældende kræftpakke-vejledning.

Hospitalsledelsen beder derfor i begyndelsen af januar 2020 Diagnostisk Center om at redegøre for brugen af lavdosis-CT. I redegørelsen fremgår det, at de aftalte data og resultater stadig planlægges, og at projektet ikke har været anmeldt som forskningsprojekt. Det fremgår samtidig, at lavdosis-CT fortsat tilbydes til patienter med beskeden mistanke om kræft, selvom Sundhedsstyrelsens retningslinje siger, at der i stedet skal henvises direkte til fuld CT-skanning med kontrast.

Hospitalsledelsen søger derfor rådgivning hos Sundhedsstyrelsen i februar 2020. Styrelsen deler DLCG's opfattelse af, at lavdosis-CT ikke er en tilstrækkelig skanning af patienter med mistanke om lungekræft i henhold til kræftpakke-vejledningen. Derfor stopper hospitalsledelsen den 4. marts 2020 tilbuddet om lavdosis-CT-skanning til patienter, som var formuleret som 'Patienter med mistanke om lungekræft på grund af ikke-specifikke vage symptomer, rygning mv., hvor lungekræftpakken ikke er opfyldt'.

Hospitalsledelsen søger samtidig rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som anmoder hospitalsledelsen om at sikre, at der ikke er patienter, som er visiteret til lavdosis-CT, men som burde være visiteret til fulddosis-CT med kontrast i Diagnostisk Center.

Intern kvalitetsundersøgelse

Denne interne kvalitetsundersøgelse er planlagt og nu delvist gennemført. De 625 patienter, som muligvis kunne have fået et forkert skanningstilbud, har fået gennemgået deres forløb på Diagnostisk Center samt med 2. opinion hos Odense Universitetshospital på 278 udvalgte forløb.

Gennemgangen afdækker, hvilken skanning, de 625 patienter burde have været tilbudt, visiteret i forhold til de symptomer, som praktiserende læge har oplyst i henvisningerne af patienterne. Der er tale om 625 patienter, som har fået tilbudt lavdosis-CT, siden den nye kræftpakke-vejledning trådte i kraft i april 2019.

Gennemgang af de 625 patienter har vist behov for at tilbyde indtil videre 93 patienter en ny skanning, denne gang fulddosis CT-skanning. Fire patienter er indtil videre henvist til kræftpakke, og en af disse patienter har fået konstateret lungekræft. Mange af patienternes videre forløb er fortsat i proces.

Hospitalsledelsen afrapporterer status på kvalitetsundersøgelsen hver måned til Styrelsen for Patientsikkerhed frem til, at endelig status foreligger, forventeligt efter sommerferien 2020.