Arbejdsgruppen har fokus på hospitalets funktioner og udvikling på tværs af matrikler, afdelinger og specialiseringsniveau.

Kommissorium og medlemmer - Arbejdsgruppe 1 (Hospitalsudvikling)

Kommende mødedatoer:

  • 17. marts 2021 kl. 18.30-20.00
  • 16. april 2021 kl. 13-15
Abonnér

Se dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Arbejdsgruppe 1 Udviklingsplan RH Silkeborg
den 16. april 2021 kl. 13:00
i Mødelokale 2, RH Silkeborg, konference 1 og 2, regionshuset i Viborg samt meet.rm54@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-30-72-112-20

1. Mødedeltagere

Det indstilles,

at oversigt over arbejdsgruppen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Deltagere i arbejdsgruppen er:


Ole Thomsen, koncerndirektør (formand)

Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt

Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt

Mikkel Gjesing Callsen, ledende overlæge, Diagnostisk Center

Niels Bang, ledende overlæge, Diagnostisk Center (forhindret)

Thomas M. Klebe, ledende overlæge, Center for Planlagt Kirurgi (forhindret)

Peter Toft, ledende overlæge, Center for Planlagt Kirurgi

Christina Thisted-Høeg, radiograf, TR og regionsformand for radiograferne i RM, Diagnostisk Center.

Camilla Majgaard Grandt, bioanalytiker og AMR, Blodprøver og Biokemi.

Gitte Krabbe, sygeplejerske, Center for planlagt kirurgi.

Annemette Wils, anæstesisygeplejerske, Center for Planlagt Kirurgi.

Lotte Christensen, social- og sundhedsassistent, FTR og TR, Center for Planlagt Kirurgi

Helle Balling Engelsen, Kirurgi, sygeplejerske og HMU-næstformand.

Mette Højbjerg Skjødt, lægesekretær, FTR, Karkirurgisk Forskningssektion

Trine Agerskov, oversygeplejerske, Akutafdelingen

Jens Refsgaard, ledende overlæge, Hjertesygdomme

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør HE Vest

Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør RH Randers

Claus Thomsen, lægefaglig direktør AUH

Nils Bjerregaard, lægefaglig direktør HE Horsens

Poul Oluf Olesen, praksiskoordinator HE Midt

Henrik Kise, formand PLO-M

Louise Clemmesen, overlæge (anæstesi), Center for planlagt Kirurgi.

Lotte Kirring, overlæge (geriatri), Diagnostisk Center.

Peter Birk Hollænder, afdelingslæge (ortopædkirurgi), Center for planlagt Kirurgi.


Fra sekretariatet:

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, Sundhedsplanlægning (forhindret)

Helene Bech Rosenbrandt, chefkonsulent, Sundhedsplanlægning

Mette Byrgiel Bach, chefkonsulent, Sundhedsplanlægning


Desuden deltager specialkonsulent Anja Amdisen (Koncern Kommunikation) og fra Koncern HR specialkonsulent Kirsten Engholm Jensen og organisationskonsulent Thomas Hessellund Nielsen.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-112-20

2. Kvalificering af skitse til udviklingsplan for RH Silkeborg

Det indstilles,

at arbejdsgruppen giver input til konkretisering og kvalificering.

Sagsfremstilling

Arbejdgruppen gennemgår vedlagte skitse til udviklingsplan for RH Silkeborg.


Af skitsen fremgår planens opbygning samt indhold/pointer i de enkelte afsnit og konkrete indsatsområder/"det vil vi gøre".

Skitsen - udviklingsplanen - er koncentreret om de principper og fokusområder, som har været mest gennemgående i inddragelsesprocessens mange input og drøftelser. Indsatsområderne er enten konkrete bud, der er kommet frem i processen, eller er eksempler på, hvordan de mange tanker kan udmøntes i et konkret tiltag.


På mødet gennemgås de enkelte dele af skitsen med henblik på at få arbejdsgruppens endelige input til kvalificering og yderligere konkretisering. Skitsen kvalificeres også i arbejdsgruppe 2 den 15. april og på tværs af de to arbejdsgrupper i Koordinationsgrupen den 19. april.


Sekretariatet omformer på den baggrund skitsen til en kort tekstversion (høringsudkast af udviklingsplanen). Denne sendes til politisk behandling med henblik på høring.


Skitsen er hoveddokument til mødet. Til orientering er følgende baggrundsmateriale vedlagt, til jeres orientering og eventuelle fordybelse:

  • Opsummering af dialogmøder mv. Del 1 (har også været udsendt til tidligere møde i arbejdsgruppen)
  • Opsummering af dialogmøder mv. Del 2 (ny – opsummering af dialogmøderne fra slut april til slut marts)
  • Overblik over input fra elektroniske postkort (ny).


"Idékatalog"

Der har i processen været overvejelser om et idékatalog. Dels for at vise den brede vifte af forslag, der er kommet frem i processen, og dels som inspiration til den videre udmøntning af udviklingsplanen. Sekterariatet har på den baggrund samlet konkrete idéer fra de mange dialogmøder og fokusgruppeinterviews. Idékataloget er også vedlagt mødematerialet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-112-20

3. Eventuelt

Tilbage til toppen