Koordinationsgruppen har til opgave at sikre fremdrift og koordination mellem spor og indsatsfelter i de to arbejdsgrupper nedsat under spor 1 og spor 2. Koordineringen er med til at kvalificere det endelige høringsudkast til udviklingsplan før den forelægges til politisk behandling.

Kommissorium for Administrativ koordinationsgruppe

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Koordinationsgruppe Udviklingsplan Silkeborg
den 25. november 2020 kl. 09:00
i Video - se mødeinvitation

 


Sagnr.: 1-30-72-112-20

1. Kort præsentation af koordinationsgruppens opgave

Det indstilles,

at koordinationsgruppens opgaver tages til orientering.

Sagsfremstilling

Koordinationsgruppen består af:


 • Regionsdirektør Pernille Blach Hansen (formand)
 • Koncerndirektør Anders Kjærulff (formand for arbejdsgruppe 2)
 • Koncerndirektør Ole Thomsen (formand for arbejdsgruppe 1)
 • Hospitalsledelsen, Hospitalsenhed Midt
 • Centerledelserne, RH Silkeborg
 • Vicedirektør Rikke Skou Jensen


Af kommissoriet for koordinationsgruppen (vedlagt) fremgår det, at den administrative koordinationsgruppe er koordinerende organ i forhold til de to arbejdsgrupper nedsat under spor 1 og spor 2.


Koordinationsgruppen skal:

 • Sikre fremdrift i de to arbejdsgrupper
 • Sikre koordination mellem de to spor og indsatsfelter
 • Kvalificere det endelige høringsudkast til udviklingsplan før den forelægges til politisk behandling.


Beslutning

Godkendt / ingen bemærkninger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-112-20

2. Status og koordinering i arbejdsgruppe 1 og 2

Det indstilles,

at status drøftes med henblik på den videre koordinering

Sagsfremstilling

Jf. kommissoriet har koordinationsgruppen til opgave at sikre fremdrift i de to arbejdsgrupper og sikre koordination mellem de to spor og indsatsfelter.


Begge arbejdsgrupper har prioriteret at sikre god involvering i hele processen. Der har derfor, i de indledende møder, været lagt vægt på at give tid til brede drøftelser og sammen at tilrettelægge en plan for involvering af interessenter og at rammesætte input og valg af metoder. Det har betydet dog betydet en forskydning i den politisk besluttede tidsplan, som fremgår af kommissoriet.


Anders Kjærulff og Ole Thomsen giver en kort status på arbejdet i de to arbejdsgrupper. Suppleres af repræsentanterne fra de to arbejdsgrupper.


Status omfatter:

 • Kvalificering / indkredsning af opgaven
 • Inddragelsesprocessen, herunder rammesætning af input og valg af metoder
 • Udpegning af nøglepersoner og -grupper
 • Forventning i forhold til tidsplanen


Status giver grundlag for efterfølgende forventningsafstemning og opgavekoordinering mellem arbejdsgruppe 1 og 2.


Status danner grundlag for orientering til de politiske følgegrupper, som har møde hhv. 30. november og 3. december 2020.
Beslutning

Der blev aflagt status fra de to arbejdsgrupper.


Opsummerende er der i spor 1 sat fokus på:

 • RH Silkeborg som "inddragende" udviklingsmotor
 • Udvikling er ikke kun noget, der forgår på strategisk plan men også i det nære, i den flade struktur
 • Behov for at blive klogere på implementering og spredning

Opsummerende er der i spor 2 sat fokus på:
 • At sprede den positive fortælling om RH Silkeborgs vedvarende eksistens og udvikling af tværsektorielt samarbejde
 • Afstemning af forventninger i civilsamfundet
 • Hvilke tværsektorielle tiltag kan være med til at forbedre borgerens forløb og tryghed


De to grupper har indledt med hhv. test af virtuel dialogmøde (planlagt i spor 1) og kaffemøder med repræsentanter fra civilsamfundet (spor 2) til at udvikle på inddragelsesprocessen.


Koordinationsgruppen beder Koncern HR om at udarbejde forslag til systematisk plan for inddragelse i form af hvem, hvad og hvornår.


Koordinationsgruppen anbefaler, at tidsplanen justeres, så der fortsat er tid til en god, inddragende proces.


Formandskab og sekretariat sikrer, at input, der gives i ét spor, men som primært vedrører opgaver i det andet spor, bæres over.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-112-20

3. Eventuelt

Det indstilles,

at eventuelle punkter, ud over dagsordenen, drøftes.

Beslutning

 Ingenting til punktet.

Tilbage til toppen