Arbejdsgruppen skal udvikle sundhedstilbud og samarbejdsmodeller mellem bl.a. hospitaler, kommuner, praktiserende læger og andre sundhedsaktører, der sætter patienten i centrum. 

Kommissorium og medlemmer - Arbejdsgruppe 2 (Samarbejde på tværs)

Kommende mødedatoer:

  • 16. marts 2021 kl. 16.30-18.30
  • 15. april 2021 kl. 14.00-16.00
Abonnér

Se dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Arbejdsgruppe 2 Udviklingsplan RH Silkeborg
den 15. april 2021 kl. 14:00
i Vejlsøhus, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg

 


Sagnr.: 1-30-72-112-20

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Deltagere i arbejdsgruppen:


Anders Kjærulff, koncerndirektør Region Midtjylland (medformand)

Lauge Clemmensen, koncerndirektør Silkeborg Kommune (medformand)

Lars M. Lauridsen, praktiserende læge og formand PLO-Silkeborg (udpeget af PLO-Midtjylland)

Lone Rasmussen, direktør Skanderborg Kommune (udpeget af KOSU-formandskabet)

Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør Hospitalsenhed Midt

Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør Hospitalsenhed Midt

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør Hospitalsenhed Midt

Knirke H. Thomsen, oversygeplejerske, Diagnostisk Center (udpeget af hospitalsledelsen)

Thomas M. Klebe, ledende overlæge, Center for Planlagt Kirurgi (udpeget af hospitalsledelsen)

Lis Daugaard, overfysioterapeut, Center for Planlagt Kirurgi (udpeget af hospitalsledelsen)

Heidi Møller, afdelingssygeplejerske, Diagnostisk Center (udpeget af hospitalsledelsen)

Estrid Muff, praktiserende læge Silkeborg (udpeget af MidtKraft)

Lotte Vinskov Fynne, afdelingslæge, Diagnostisk Center (udpeget af hospitalsledelsen og centerledelsen)

Lene Engelbrecht, ergoterapeut, Medicinsk Terapiafsnit, Diagnostisk Center (udpeget af næstformanden i HMU, Hospitalsenhed Midt)

Marianne Therkildsen, sygeplejerske, Medicinsk Afsnit 2, Diagnostisk Center (udpeget af næstformanden i HMU, Hospitalsenhed Midt)

Elias Broberg Rasmussen, AP-HU læge Diagnostisk Center (udpeget af næstformanden i HMU, Hospitalsenhed Midt)

Karen Bøegh Christensen, fysioterapeut Center for Planlagt Kirurgi (udpeget af næstformanden i HMU, Hospitalsenhed Midt)

Steffen Brun, sektionsleder Borger eget hjem, Silkeborg Kommune

Lene Drotner Frost, sundhedsfaglig leder Sundhed- og Omsorgsafdelingen, Silkeborg Kommune

Eva Stride, funktionsleder Socialpsykiatrien Silkeborg Kommune

Ditte Stougaard Erlendsson, udviklingskonsulent Silkeborg Kommune (sekretariat)

Helene Bech Rosenbrandt, chefkonsulent Sundhedsplanlægning (sekretariat).


På mødet deltager også Anja Amdisen specialkonsulent Koncern Kommunikation, Katrine Gimm konsulent HE midt, samt fra Koncern HR Udvikling organisationskonsulent Thomas Hessellund Nielsen og specialkonsulent Kirsten Engholm Jensen.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-112-20

2. Kvalificering af udkast til udviklingsplan

Det indstilles,

at arbejdsgruppen giver input til konkretisering og kvalificering af skitse til udviklingsplan.


Sagsfremstilling

Arbejdgruppen gennemgår vedlagte skitse til udviklingsplan for RH Silkeborg.


Af skitsen fremgår planens opbygning samt indhold/pointer i de enkelte afsnit og konkrete indsatsområder/"det vil vi gøre".

Skitsen - udviklingsplanen - er koncentreret om de principper og fokusområder, som har været mest gennemgående i inddragelsesprocessens mange input og drøftelser. Indsatsområderne er enten konkrete bud, der er kommet frem i processen, eller er eksempler på, hvordan de mange tanker kan udmøntes i et konkret tiltag.


På mødet gennemgås de enkelte dele af skitsen med henblik på at få arbejdsgruppens endelige input til kvalificering og yderligere konkretisering. Skitsen kvalificeres også i arbejdsgruppe 1 den 16. april og på tværs af de to arbejdsgrupper i Koordinationsgrupen den 19. april.


Sekretariatet omformer på den baggrund skitsen til en kort tekstversion (høringsudkast af udviklingsplanen). Denne sendes til politisk behandling med henblik på høring.


Skitsen er hoveddokument til mødet. Til orientering er baggrundsmateriale vedlagt, så der er mulighed for at orientere sig i dette:

  • Opsummering af dialogmøder mv. Del 1 (har været udsendt før)
  • Opsummering af dialogmøder mv. Del 2
  • Overblik over input fra elektroniske postkort.


"Idékatalog"

Der har i processen været overvejelser om et idékatalog. Dels for at vise den brede vifte af forslag, der er kommet frem i processen, og dels som inspiration til den videre udmøntning af udviklingsplanen. Sekterariatet har på den baggrund samlet konkrete idéer fra de mange dialogmøder og fokusgruppeinterviews. Idékataloget er også vedlagt mødematerialet.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-112-20

3. Eventuelt

Tilbage til toppen