Introduktion

Vi har for nylig afprøvet et vejlednings- og træningsforløb til yngre voksne med længerevarende følger efter hjernerystelse med lovende resultater. Vi ønsker med dette projekt at afprøve virkningen af et mindre intensivt forløb til en bredere aldersgruppe.

Projektet består af et digitalt vejledningsforløb, som strækker sig over 8 uger.

Din deltagelse i projektet er med til at give os viden om længerevarende følger efter hjernerystelse, som vi kan bruge til at videreudvikle vejlednings- og træningsforløb til fremtidige borgere med symptomer efter hjernerystelse.

Projektet forventes at forløbe over 4 år, hvorefter resultaterne vil blive offentliggjort på www.hjernerystelse.rm.dk

Deltagere

Du kan deltage i projektet, hvis du:

 • Er mellem 18 og 60 år
 • For nylig har fået en hjernerystelse
 • 2 til 4 måneder efter hjernerystelsen fortsat har milde til moderate symptomer, der påvirker din hverdag

Typiske symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær.

Deltagelse i projektet forudsætter, at du forstår, taler og læser dansk.

Du må ikke have alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, og du må ikke have et misbrug af alkohol eller stoffer.

Forundersøgelse

Hvad sker til forundersøgelsen?

Hvis du opfylder kriterierne for at deltage i projektet, inviterer vi dig til en forundersøgelse.  Her vurderer vi, om du kan gå videre i projektet.

Du kommer ind til en læge, som undersøger dig og taler med dig om dine aktuelle symptomer og omstændighederne omkring din hjernerystelse.

Formålet med lægeundersøgelsen er udelukkende at vurdere om du - ud fra fastsatte kriterier - kan gå videre i projektet.

Efter lægeundersøgelsen har du mulighed for at få råd og vejledning af en projektmedarbejder.

Forundersøgelsen tager cirka 2 timer, og du er velkommen til at tage en pårørende med.

Selve projektet

Fordeling i 2 grupper

Såfremt forundersøgelsen viser, at du kan gå videre i projektet, bliver du tilbudt at indgå i selve projektet.

Projektet består at 2 grupper:

 • Forløb 1: Digitalt vejledningsforløb
 • Forløb 2: Vanlig behandling gennem egen læge

Fordelingen sker tilfældigt ved lodtrækning, så vi har mulighed for at undersøge virkningen af det nye digitale vejledningsforløb.

Uanset hvilket forløb du tildeles, får du tilsendt et spørgeskema om dine symptomer efter hjernerystelsen og dit helbred 3 gange i løbet af det næste år. 

Forløb 1: Digitalt vejledningsforløb

Det digitale vejledningsforløb strækker sig over 8 uger og indledes med en opstartssamtale, efterfulgt af 6 e-læringsvideoer.

Herefter har du mulighed for op til 3 timers vejledning af en terapeut.

Tidspunkterne for vejledningen er fleksible og kan valgfrit foregå som video- eller telefonkonsultationer.

Forløb 2: Vanlig behandling gennem egen læge

Ud over forundersøgelsen modtager du ikke yderligere fra os, og du skal selv kontakte din egen læge ved behov.

Hvis du stadig har symptomer, når projektperioden er afsluttet, er der mulighed for, at vi kontakter dig igen med tilbud om deltagelse i andre projekter.

Samtykke

Du skal underskrive en samtykkeerklæring, hvis du ønsker at deltage i projektet.

Det er frivilligt at deltage, og du kan når som helst og uden at give grund hertil trække dit samtykke tilbage. Det vil hverken få konsekvenser for din nuværende eller fremtidige behandlinger. Du har desuden ret til 2 dages betænkningstid, før du endeligt beslutter, om du vil deltage i projektet.

Procedure for samtykke

Inden forundersøgelsen bliver du ringet op af en læge, som fortæller dig mere om forløbet.

Efter telefonsamtalen får du tilsendt et link til en samtykkeerklæring, som du skal underskrive.

Når du har givet samtykke til deltagelse i projektet, får du tilsendt et spørgeskema, som skal udfyldes, inden du kommer til forundersøgelsen.

Spørgeskemaet handler om dine aktuelle symptomer og dit helbred generelt.

Fordele, ulemper og bivirkninger ved at deltage

Fordele ved at deltage

Din deltagelse i projektet betyder forhåbentligt, at du får det bedre, uanset hvilket forløb, du tildeles. I det tidligere afprøvede vejlednings- og træningsforløb fik begge grupper det overordnet bedre.

Tildeles du vanlig behandling gennem egen læge, forventer vi, at du får gavn alene af forundersøgelsen, og den efterfølgende råd og vejledning.

Bliver du tildelt det digitale vejledningsforløb, modtager du udvidet information og vejledning, der har til formål at hjælpe dig med at håndtere dine symptomer, så du hurtigere kan vende tilbage til et godt hverdagsliv.

Ulemper og bivirkninger ved at deltage

I det tidligere projekt blev der ikke påvist bivirkninger ved deltagelse i projektet, og vi regner således ikke med, at der opstår bivirkninger, som kan medføre at dette projekt må stoppes. Der vurderes derfor ikke at være risiko ved at deltage i projektet.

I forbindelse med forundersøgelsen er det nødvendigt, at du kan holde fri fra arbejde eller skole/uddannelse i det tidsrum, hvor forundersøgelsen foregår.

Rettigheder og personoplysninger

Dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder som forsøgsperson, og hvilke overvejelser du skal gøre dig inden du deltager på Nationalt Center for Etiks hjemmeside.

Indhentning af oplysninger

Oplysninger om at du har slået hovedet, har vi enten fra din patientjournal fra et hospital i Region Midtjylland eller fra en henvisning fra din egen læge. Endvidere anvender vi dine oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen: "Forløb efter hjernerystelse" samt evt. spørgeskema oplysninger fra behandlingsprojektet ”Hovedpine efter hjernerystelse”, ligesom vi muligvis sender oplysninger tilbage til disse projekter.

For at kunne vurdere virkningen af det digitale vejledningsforløb, indhenter vi desuden supplerende oplysninger fra relevante offentlige registre. Vi henter data om dig fra disse registre for at undgå, at spørgeskemaerne bliver for lange.

Det drejer sig om oplysninger om:

 • Tilknytning til arbejdsmarkedet (DREAM-registeret)
 • Forbrug af sundhedsydelser, for eksempel antal besøg hos egen læge (Sygesikringsregisteret)
 • Forbrug af receptpligtig smertestillende og antidepressiv medicin (Lægemiddeldatabasen)
 • Antal indlæggelser på sygehus (Landspatientregisteret)
 • Eventuelle tidligere diagnoser (Landspatientregisteret)

Alle oplysninger, der indhentes i forbindelse med projektet, behandles fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Projektet er anmeldt til Videnskabsetisk komité ved Region Midtjylland.

Læs mere om, hvordan vi håndterer personoplysninger her

Finansiering af projektet

Projektet er finansieret af den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond i Region Midtjylland, Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet samt Forskningsenheden på Regionhospitalet Hammel Neurocenter.

Kontakt

Telefon

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om patientforløb eller henvisning:

 • 40 28 58 50

Telefontid: Tirsdag kl. 9-14

 

E-mail

Vær opmærksom på, at almindelig e-mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger. 

Send e-mail til: hjernerystelse@midt.rm.dk