Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme på HE Midt har iværksat et tæt samarbejde med Skive Kommune og almen praksis i Skive Kommune om et forsøgsprojekt i Skive Sundhedshus. Projektet skal give sårbare multisyge borgere, som har vanskeligt ved at navigere i de mange tilbud fra sundheds- og socialvæsenet, støtte, pleje og behandling i nærområdet.

18-09-2019

Hospitalsenhed Midt ønsker med projektet 'SKARB – samarbejde om borgerne' at styrke indsatsen for sårbare multisyge borgere i Skive Sundhedshus. SKARB er en forkortelse for "Skive Sundhedshus – Kommune – Almen Praksis – Region og Borger", som skal afspejle projektets tværsektorielle forankring, hvor den enkelte borger også aktivt indgår. Indsatsen vil, ud over at behandle sårbare multisyge i nærområdet, have fokus på at forebygge akutte indlæggelser og reducere planlagte kontakter på hospitalet.

På et stormøde i Skive Sundhedshus i maj mødtes repræsentanter fra blandt andet Hospitalsenhed Midt, Skive Kommune, almen praksis, patienter og jobcenter. Mødets formål var at afdække, hvem de sårbare multisyge borgere er, og hvordan vi kan identificere dem. Her var der bred enighed om, at der ikke er nogen fast definition på 'sårbare multisyge'. Derfor starter projektet med en afklaringsfase, hvor man vil identificere sårbare multisyge borgere, som har hyppige hospitalskontakter. Hertil vil der indgå borgere fra alle tre sektorer; de medicinske klinikker og sengeafsnit på HE Midt, fra Skive Kommune og fra almen praksis.

Næste skridt bliver at bygge interventionen på og dennes mulige karakter blev også diskuteret ved stormødet i Skive Sundhedshus i maj. Ofte vil borgeren være ramt af både psykisk sygdom og flere fysiske sygdomme, som hver især udløser hyppige kontakter til sundhedsvæsenet. Derfor blev anbefalingen herfra, at interventionen i projektet bør skræddersys den enkelte borgers behov med én tovholder på borgerens tværsektorielle forløb, som har de fornødne kompetencer, tid og overskud til at navigere i sundhedstilbuddene sammen med borgeren og eventuelle pårørende.

Regionsrådets politikere godkendte på regionsrådsmødet den 21. august en bevilling på 1,2 million kroner årligt i tre år, som skal være med til at finansiere det tværgående samarbejde mellem hospital, almen praksis og kommune.

Der forventes med projektet et resultat, som kan overgå til permanent drift ved projektperiodens udløb den 30. april 2022. Dette forudsætter dog, at der afsættes ressourcer til den fortsatte drift. Den årlige udgift til den permanente drift forventes at blive på knap en million kroner.