Mandag den 7. juni præsenteres en ny rapport for hospitalsudvalget i Region Midtjylland. Rapporten kortlægger mulige årsager til et tidsmæssigt sammenfald mellem et øget antal tidlige fund af lungekræft og en øget brug af lav dosis CT-skanninger på Regionshospitalet Silkeborg. Praktiserende læger havde i en årrække mulighed for at henvise  patienter med lungesymptomer direkte til lavdosis-CT på hospitalet.

04-06-2021

Region Midtjyllands forretningsudvalg nedsatte i maj 2020 en arbejdsgruppe, der skulle se nærmere på brugen af lavdosis-CT i udredningen af lungesygdomme i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

Arbejdsgruppen bad Diagnostisk Center, Dansk Lunge Cancer Gruppe og Regionernes Kliniske

Kvalitetsudviklingsprogram undersøge, om

  • der er sammenhænge - og i givet fald hvilke - mellem stigningen i antallet af lavdosis-CT-skanninger på hospitalet og stigningen i antallet af lungekræfttilfælde fundet i sygdommens tidlige stadier
  • om praktiserende lægers mulighed for at henvise til lavdosis-CT kunne være en årsag til disse stigninger

Gruppen har nu afsluttet denne undersøgelse og udgivet en foreløbig rapport, som mandag drøftes på hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Blandt rapportens konklusioner er:

  • Størstedelen af stigningen i tidlige lungekræfttilfælde skyldes henvisninger internt på hospitalerne til forskellige typer af CT-undersøgelser - i mindre grad henvisninger direkte til lavdosis CT fra de praktiserende læger eller supplerende lavdosis CT via røntgenafdelingen.

  • De tidlige lungekræfttilfælde er oftest bifund - altså fundet hos patienter, der er undersøgt af andre årsager end mistanke om lungekræft (patienterne havde fx symptomer på mavesygdomme, urinvejssygdomme eller hjertesygdom).

Se punktet og rapporten på dagsordenen til Hospitalsudvalgets behandling af sagen.