200528 RHSilkeborg eksteriør_DSC8316_1040px.jpg

 

Hvordan skal Regionshospitalet Silkeborg se ud i fremtiden? Det spørgsmål beder regionen nu om borgernes hjælp til at svare på. Borgerne – og alle andre interesserede - kan blandt andet give deres input til en ny udviklingsplan for hospitalet via en række virtuelle dialogmøder de kommende uger.

21-01-2021

De virtuelle dialogmøder er blot en af flere muligheder for at præge den kommende udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg, og koncerndirektør Anders Kjærulff håber, at mange vil benytte sig af mulighederne for at komme til orde.

- Vi samarbejder tæt om udviklingsplanen med de praktiserende læger og med Silkeborg Kommune. Herudover har vi brug for alle input – store som små. Det vil give os en god fornemmelse af, hvad borgerne og andre ønsker og forventer af hospitalet i fremtiden. Og alle input vil indgå i det videre arbejde med en ny udviklingsplan for hospita-let, siger Anders Kjærulff.

Virtuelle møder erstatter de fysiske

Arbejdet med den nye udviklingsplan blev skudt i gang i efteråret, og siden er to arbejdsgrupper med repræsentanter for blandt andet hospitalet, Silkeborg Kommune, de praktiserende læger og andre samarbejdspartnere flere gange mødtes for at drøfte udfordringer, muligheder og ønsker til fremtidens hospital i Silkeborg. Og nu er ambitionen så at supplere dét arbejde med en række input fra borgerne, medarbejdere og andre interesserede.

Oprindeligt var planen at indbyde til fysiske dialogmøder, men med den nuværende COVID-19 situation har det ikke være muligt. Derfor er de fysiske møder erstattet med virtuelle dialogmøder, hvor man har mulighed for at deltage hjemmefra via computeren.

- COVID-19 har givet lidt benspænd i forhold til de oprindelige planer, men det er vigtigt for os, at den nye udviklingsplan bliver skabt i dia-log mellem hospitalets mange brugere og samarbejdspartnere. Derfor har vi valgt at holde fast i planen om dialogmøder - men nu i en onli-ne-baseret form, fortæller koncerndirektør Ole Thomsen.

En række lokale foreninger og organisationer er allerede inviteret til møderne, men alle andre interesserede borgere og samarbejdspart-nere kan frit tilmelde sig de enkelte dialogmøder efter først-til-mølle-princippet. Yderligere info og link til tilmelding kan findes via udvik-lingsplanens hjemmeside www.plansilkeborg.hemidt.dk.

Send et postkort

Ud over de virtuelle dialogmøder er der også mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet og give input på anden vis. Fra midt i februar og frem til påske kan borgerne , medarbejdere i sundhedsvæsenet, frivil-lige, ja, alle interesserede, sende deres input til udviklingsplanen direkte til Region Midtjylland via et digitalt postkort på plansilke-borg.hemidt.dk.

Her vil der også senere på foråret blive mulighed for at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om tanker, ønsker og for-ventninger til hospitalet i Silkeborg. Spørgsmålene i undersøgelsen vil tage udgangspunkt i de mange input, som Region Midtjylland håber at få i hus gennem både dialogmøder og digitale postkort.

Når de digitale postkort bliver lanceret midt i februar, vil det blandt andet blive meldt ud via hospitalets Facebook-side og lokale medier.

Regionen har samtidig en ambition om at invitere til et fysisk borger-møde i Silkeborg i løbet af foråret, hvis COVID-19 tillader det, ligesom også medarbejderne på forskellig vis får mulighed for at give input til arbejdet.

- Vi har ikke på forhånd en fast forventning om, hvad borgerne vil byde ind med, men vi er overbeviste om, at vi vil få et endnu bedre indblik i, hvad der er vigtigt for dem. Hvordan vil de eksempelvis ger-ne opleve mødet med hospitalet som patient eller pårørende? Eller hvor skal vi blive endnu bedre til at samarbejde med eksempelvis kommunen eller andre hospitaler? Det er alt sammen input, som kan hjælpe os i arbejdet med at videreudvikle et stærkt udviklingshospital i Silkeborg, siger koncerndirektør Ole Thomsen.