5966_udviklingsplan_web_1980x320-01.png

I efteråret satte regionsrådet gang i arbejdet med en udvik-lingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Siden har mange givet input til udviklingsplanen. Nu er arbejdet så langt, at den politi-ske behandling går i gang.

27-04-2021

I første omgang skal Hospitalsudvalget, Udvalg for Nære Sundhedstil-bud og Psykiatri – og socialudvalget behandle et forslag til den plan, som efterfølgende skal sendes i høring. Herefter går planen i Forret-ningsudvalget 18.maj og endelig på Regionsrådets møde 26. maj. Godkender Regionsrådet, sendes udkastet i høring frem til 1. august.

Stort engagement

En stor gruppe medarbejdere, ledere, borgere og samarbejdspartnere har valgt at give input til den plan, der nu skal drøftes politisk:

 • Der er afholdt en række møder i to arbejdsgrupper med repræ-sentanter fra Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Kommune, de prakti-serende læger, andre hospitaler og en repræsentant på vegne af de midtjyske kommuner. Omkring 40 personer i alt har deltaget i arbejdet i de to grupper, og tilsammen udgør de en bredt sam-mensat gruppe, der har kvalificeret alle input til planen.

 • Der er afholdt 16 åbne dialogmøder med interesserede borgere og sundhedspersonale fra kommune og region, der har kunnet tilmel-de sig via projektets hjemmeside.

 • Der er afholdt 10 dialogmøder for inviterede nøglegrupper: Initia-tivgruppen, arbejds- markedets parter i Silkeborg, repræsentanter fra overlægerådene i Silkeborg og Viborg og fra de tværfaglige specialeråd for de medicinske og ortopædkirurgiske specialer, re-præsentanter fra almen praksis i Silkeborg og medarbejdere på Regionshospitalet Silkeborg.

 • Alle interesserede har haft mulighed for at sende elektroniske postkort med input til planen og i den forbindelse stille sig til rådig-hed for interview.

 • I alt har 179 personer deltaget i 26 dialogmøder, regionsrådet har modtaget 51 elektroniske postkort, og der er lavet 18 interviews, bl.a. med borgere, der har indsendt postkort. En del af inddragel-sesaktiviteterne er holdt virtuelt pga. Covid-19.

- Det er en flot indsats, der her er leveret af mange forskellige med interesse for arbejdet med udviklingsplanen. Covid-19 har givet udfordringer undervejs, men det har heldigvis ikke holdt folk fra at leve-re en stor indsats på de betingelser, der nu engang har været. Tak til alle, der har bidraget med input på forskellig vis. Det sætter vi stor pris på, siger Pernille Blach Hansen, regionsdirektør i Region Midtjylland.

Fortsat muligt at bidrage

Det er ikke for sent at bidrage med input til planen - alle kan fra slut-ningen af maj indsende høringssvar via hjemmesiden.

Alle interesserede kan følge processen og finde nyt om høringsprocessen på hjemmesiden plansilkeborg.hemidt.dk. Her kan man også kan finde spørgsmål-svar og mere om baggrunden for udviklingsplanen.

Tidsplan for udviklingsplanen

Udviklingsplanen udarbejdes inden for rammerne af Region Midtjyl-lands sundheds– og hospitalsplan.

Tidsplan frem til godkendelse af udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg:

 • 3. maj: Møde i Hospitalsudvalget
 • 5. maj: Møde i Udvalg for Nære Sundhedstilbud samt Psykiatri – og socialudvalget
 • 18. maj: Møde i Forretningsudvalget
 • 26. maj: Regionsrådsmøde 26. maj (planen sendes i høring)
 • Slut maj-1. august: Planen er i høring
 • 26. september: Regionsrådet behandler endeligt forslag til udvik-lingsplan

Læs mere