05-12-2022

Syv forskerstillinger i Hospitalsenhed Midt modtager bevillinger på i alt 3.687.000 kroner fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond i 2023. Fonden yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland.

De syv stillingsbevillinger, der har opnået støtte ved fonden denne gang, er:

Clinical Business Intelligence and patient-reported outcome measures as decision support systems in neurorehabilitation, ved Simon Svanborg Kjeldsen, forskningsterapeut, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og VCR
(500.000 kroner til forskerstilling)

Målet med forskningsplanen er at styrke området Klinisk Business Intelligence i de højtspecialiserede neurorehabiliteringsafdelinger i Vestdanmark. Dette skal gøres ved at forbedre neurorehabiliteringen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Fokus vil være at optimere effekten af behandlingen samt at effektivisere ressourceforbruget ved at etablere en nytænkende forskningsinfrastruktur. Det indebærer en samkørsel mellem den eksisterende datainfrastruktur i Region Midtjyllands BI-datavarehus og patient rapporterede effektmål (PRO) med daglige opdateringer og implementering i driften.

Neuromodulation of perceptual distortion associated with mild traumatic brain injury: a transition in management, ved Simple Futarmal Kothari, Postdoctoral Fellow, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og University Research Clinic, Vold
(750.000 kroner til forskerstilling)

En observation hos nogle patienter med hjernerystelse er, at patienterne opfatter smertefuldt eller påvirket område i hoved- eller ansigtsregionen som opsvulmet eller ’anderledes’ uden kliniske tegn eller tydelige fysiske forskelle. Sådanne illusioner repræsenterer en kropslig forvrængning eller perceptual distortion (PD) og kan bidrage til, at smerten bliver kronisk. PD påvirker i væsentlig grad patienternes psykosociale velbefindende, da blandt andet ansigtsmimik er en vigtig del af ens identitet. Kombineret med smerte, kan det være yderst belastende for patienter, pårørende og personale. Desværre er dette fænomen ikke tidligere blevet undersøgt hos disse patienter.
Formålet med dette projekt er at måle forekomsten af PD i hoved- og/eller ansigtsregionen hos disse patienter og sammenhængen med smerter og andre symptomer efter hjernerystelse.

Ulighed i visitation og resultater i neurorehabilitering, ved Lene Odgaard, forsker og sygeplejerske, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
(600.000 kroner til forskerstilling)

I Danmark tilbydes neurorehabilitering på tre forskellige niveauer afhængig af kompleksiteten af rehabiliteringsbehovet hos den enkelte patient (Hovedfunktion, Regionsfunktion, Højt Specialiseret funktion). Det formodes dog, at patienter fra Region Nordjylland og Region Syddanmark i højere grad visiteres til hjemregionernes egne tilbud frem for RH Hammel Neurocenters højtspecialiserede funktion.
Formålet med dette projekt er at tilvejebringe forskningsbaseret viden, der kan sikre, at patienter med erhvervet hjerneskade modtager neurorehabilitering på det rette specialiseringsniveau, så patienterne får det tilbud, de har behov for, og at ressourcerne anvendes på den mest optimale måde i de danske regioner.

Optimising early recovery following Knee Arthroplasty Surgery, ved Mette Garval, Regionshospitalet Silkeborg
(100.000 kroner til korterevarende stipendium)

Hos patienter med svær knæartrose, der får isat en total knæalloplastik, udvikler en ud af fem patienter en kronisk smerteproblematik i knæet, og en ud af seks patienter opnår ikke en klinisk relevant forbedring af funktionsniveauet. Betydningen af den tidlige postoperative fase er sparsomt belyst i litteraturen.
Stipendieperioden vil indeholde forberedelse af et ph.d.-projekt, der skal afdække anvendeligheden af patientrapporterede oplysninger og kliniske måleredskaber i den tidlige postoperative fase hos patienter, der har fået isat en knæalloplastik - herunder udarbejdelse af den endelige projektbeskrivelse og ph.d.-protokol.

Tidlig dialog om lænderyglidelse som forebyggelse af sygemeldinger - et Human First initiativ, ved Bolette Emborg Jannsen, forskningsassistent, Regionshospitalet Silkeborg
(600.000 kroner til ph.d.-projekt)

Mennesker med lænderyglidelse står for 20 procent af alle sygedage i Danmark. Forskning peger på, at tidlig dialog på arbejdspladsen kan være med til at forebygge sygemeldinger, øge arbejdsfastholdelse og fremme det enkelte individs håndtering af sine smerter.
Det overordnede formål med ph.d.-projektet er at udvikle viden om, hvordan tidlig dialog om lænderyglidelse på arbejdspladser kan faciliteres. Denne viden vil blive anvendt til at udvikle et redskab, som skal bidrage til at forebygge de mange konsekvenser af lænderyglidelse, herunder sygemeldinger.

Post-traumatic headache: Phenotyping and exploring pathophysiological insights and novel treatment strategies, ved Charlotte Nygaard, læge og forskningsassistent, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
(600.000 kroner til ph.d.-projekt)

Posttraumatisk hovedpine (PTH) er en af de mest almindelige og persisterende symptomer efter mild traumatisk hjerneskade (mTBI). På trods af den høje prævalens og svære funktionsnedsættelse associeret med PTH, så er sygdommen dårligt karakteriseret og patofysiologien dårligt forstået, hvilket fører til sygdommens forskelligartede og ressourcekrævende håndtering.
Formålet med ph.d.-projektet er at karakterisere PTH fænotyper og afdække patofysiologiske mekanismer for PTH med en direkte indvirkning på evnen til at diagnosticere og behandle PTH effektivt. Formålet er desuden at evaluere effekten af repetitiv transkraniel magnetisk stimulation (rTMS), en ny intervention mod PTH.

Åreforkalkning, amputationsniveau og sårheling: Den prædiktive værdi af bestemmelse af hhv. transkutan ilttension, distalt blodtryk og hudperfusionstryk, ved Jens Peder Dreyer Paludan, forskningsbioanalytiker, Regionshospitalet Viborg
(537.023 kroner til ph.d.-projekt)

Årligt diagnosticeres over 3.000 nye patienter i Danmark med kroniske sår på underekstremiteterne (UE). Dette antal forventes at stige, i takt med en stigende befolkningsandel af ældre, med høj forekomst af sukkersyge og åreforkalkninger.
Ph.d.-projektets formål er at undersøge, om optimeret og individualiseret anvendelse af eksisterende diagnostiske redskaber blandt en population af patienter med åreforkalkning i UE, kan nedbringe sårhelingstiden og nedsætte antallet af benamputationer. Bedre sårheling og færre amputationer må forventes at øge den enkelte patients livskvalitet og selvhjulpenhed. Samtidigt forventes et mindsket ressourcetræk på behandlingssystemet, inklusiv den kommunale rehabilitering.

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond uddeler denne gang 25 millioner kroner, hvoraf de knap 3,7 millioner kroner går til syv Hospitalsenhed Midt projekter. Tre af de syv bevillinger til Hospitalsenhed Midt gik i år til forskernes frikøb, tre gik til ph.d.-projekter, mens den sidste bevilling gik til et korterevarende stipendium.